Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1900

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordina-
rie kommunalstämma med
Fors socken i sockenstugan
den 20 December 1900.

{§ 1.}
Att justera dagens protokoll utsågos In-
spektorn P. H. Dahlbom i Skogstorp och Fabri-
kören A. Nordström i Nyfors.

{§ 2.}
Fyrktals- samt debitering- och uppbördslängder-
na för året företeddes, granskades och god-
kändes samt försågos med påskrift derom.

{§ 3.}
Till revisorer för granskning af Kommu-
nalnämndens räkenskaper och förvaltning in-
nevarande år valdes Stationsinspektoren J. E-
ricsson och Kassaförvaltaren R. Lingmark samt
till suppleant Förvaltaren C. Lybeck.

{§ 4.}
Till ledamöter i Kommunalnämnden {val-
des} för tiden 1901 - 1904:

Landtbrukaren H Persson, Svallinge,
Disponenten J. E. Jonsson, Skogstorp,
Arrendatorn O. Andersson, Stenby,
Slagtaren G. Larsson, Johanneberg och
Faktoriskrifvaren E.Laurén, Carl Gustafs Stad.

Qvarstående till utgången af år 1902 äro:
Majoren C. Hyltén-Cavallius, Carl Gustafs Stad,
Löjtnanten H. Lindhé, Hagby,
Bokhållaren C. S. Starck, Tunafors,
Handlanden C. A. Thorild, Kina,
Gårdsegaren C. A. Lindqvist, Kinaborg och
Gårdsegaren J. E. K. Widlund, Sandbäcken.

{§ 5}
Till ordförande i Kommunalnämnden till 1904
års utgång utsågs Landtbrukaren H. Persson i
Svallinge
[MARG: Anm. t. K. B:de 30.12 00]

{§ 6}
Till suppleanter i Kommunalnämnden för åren
1901 och 1902 valdes

Gårdsegaren P. G. Englund i Nyfors N:o 111,
Gårdsegaren S. C. Dahlberg i Nyfors N:o 62,
Förvaltaren C. Lybeck, Tunafors,
Kassaförvaltaren R. Lingmark, Carl Gustafs Stad och
Inspektoren P. H. Dahlbom, Skogstorp.

{§ 7}
Till elektorer för väljande af landstingsmän
under nästkommande år utsågos:

Majoren C. Hyltén-Cavallius, Carl Gustafs Stad,
Gårdsegaren C. A. Borgström, Nyfors,
Disponenten J. Jonsson, Skogstorp och
Inspektoren P. H. Dahlbom, Skogtorp;

samt till deras suppleanter:
Godsegaren S. Persson, Lagersberg,
Löjtnant H. Lindhé, Hagby,
Fabrikör A. Nordström, Nyfors och
Slagtaren G. Larsson, Johanneberg.
[MARG: Prot. Utd. d. 30/3 & 6/4. 01]

{§ 8.}
På derom framstäldt förslag beslöt Stäm-
man att, för tiden 1901-1904 utse endast en god
man för tillsyn af förmyndarskap inom kom-
munen, och utsågs dertill för nämnda tidsperiod
Bokhållaren C. S. Starck, Tunafors.
[MARG: Exp. t. Domhafv. 30/12 00]

{§ 9.}
Till ledamöter i nästkommande års bevill-
ningsberedning valdes:

Godsegaren S. Persson, Lagersberg och
Handlanden C. A. Thorild, Kina,

samt till deras suppleant :
Landtbrukaren H. Persson, Svallinge.
[MARG: Exp. 30/3 01.]

{§ 10.}
Till sockenombud att under nästkommande
år närvara vid sammanträden med de tingshusbygg-
nadsskyldige inom Vester- och Öster Rekarne härad
utsågs Majoren C. Hyltén - Cavallius, hvilken vid
alla sådana sammanträden eger föra de tings-
husbyggnadsskyldiges inom kommunen talan.
[MARG: Exp.]

{§ 11}
Till sockenombud att under nästkommande
år närvara vid sammanträden med väghållnings-
skyldige inom Vester Rekarne väghållningsdistrikt
utsågs Landtbrukaren H. Persson i Svallinge; skolande
han ega föra de väghållningsskyldiges inom kom-
munen talan vid sammanträden såväl inför
vägstyrelsens ordförande som ock inför Kronofogden,
Domhafvanden, Häradsrätten eller Konungens
Befallningshafvande.
[MARG: Exp. 30/3 01.]

{§ 12.}
Till sockenombud att under nästkommande
år närvara vid sammanträden med intressen-
terne i Vester-Rekarne härads allmänning utsågs
Godsegaren S. Persson å Lagersberg, hvilken äfven
eger lyfta och utdela de allmänningsmedel som
komma att tillfalla hemmanen inom kommunen.
[MARG: Exp. 30/3 01.]

{§ 13.}
Till sockenombud att under nästkommande år
närvara vid sammanträden för upprättande af pris-
kurant å de varor och persedlar, som skola upptagas
i nästkommande år markegångstaxa utsågs Landt-
brukaren O. Eriksson i Lundby
[MARG: Exp. 30/3 01]

{§ 14.}
Till Brandrotemästare för nästkommande
år utsågos:
Arrendatorn J. A. Lundqvist i Kråktorp och
Arrendatorn O. Andersson i Stenby,
hvilka härför åtnjuta ett arvode af Trettio
kronor.
[MARG: Exp. 30/3 01.]

{§ 15}
Från ordföranden i Nyfors municipalstämma
hade till kommunalstämmans ordförande an-
kommit utdrag ur municipalstämmans pro-
tokoll den 25. sistlidne Oktober med anhållan om
hundskattens höjande för nästa år till femton
kronor. Efter en kortare öfverläggning beslöt e-
mellertid kommunalstämman att hund-
skatten skall bebehållas vid sitt nuvarande
belopp, fem kronor, samt att samtlige de
inflytande medlen skola genom kommunal-
nämndens försorg och efter dess bepröfvande
på lämpligt sätt användas till fattiga barns
beklädnad.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius/

Justerat
/P, H, Dahlbom/
/August, Nordström/

Upplästi Fors kyrka Sönd.d. 23 Dec 1900 af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105340.

Personrelationer