Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1899

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordina-
rie kommunalstämma
med Fors socken i sockenstu-
gan den 20. December 1899.

{§1.}
Fyrktals - samt debiterings - och uppbörds-
längderna för året företeddes, granskades
och godkändes sedan, uppå nu gjord an-
mälan att Firman Joseph Jonsson & Co upphört
och rörelsen numera förtsättes af J.E. Jonsson,
denne införts i längderna i stället för mämn-
da firma, samt försågos med påskrift derom.

{§2.}
Till revisorer för granskning af Kom-
munalnämndens räkenskaper och förvalt-
ning innevarande år valdes Herrar Ingeni-
ören M.Brunskog och Stationsinspektoren
J Ericsson samt till suppleant Kamreraren
R. Lingmark. Ingeniören M. Brunskog sam-
mankallar revisioren.

[MARG:Exp 23/2.]

{§3.}
Till elektorer, för väljande af landstings-
män nästkommande år, valdes:
Herrar Majoren C. Hyltén - Cavallius, Carl Gustafs stad,
Landtbrukaren O. Eriksson, Lunby och
Gårdsegaren C.A Borgström, Grindstugan 50,
samt till suppleanter
Herrar Handlanden C.A Thorild, Kina
Bokhållaren C.S. Starck, Tunafors och
Landtbrukaren H. Persson Svallinge.

[MARG:Exp.23/2.]

{§4.}
Till ledamöter i nästkommande års
bevillningsberedning valdes:
Herrar Godsegaren S. Persson, Lagersberg och
Handlanden C.A. Thorild, Kina, samt
till suppleant Landtbrukaren H. Persson i Sval-
linge.

[MARG:Exp.Chc: 23/2.]

{§5.}
Till Brandrotemästare för nästkommande år
valdes Arrendatorerne C.G. Sundqvist i Flacksta
och J.A. Lundqvist i Kråktorp, hvilka häriför åt-
njuta ett arvode af Trettio kronor.

[MARG:Exp. 23/2.]

{§6.}
Till sockenombud att under nästkomman-
de år närvara vid sammanträden med intres-
senterne i Vester Rekarne härads allmänning ut-
sågs Godsegaren S. Persson å Lagersberg, hvilken
äfven bemyndigades lyfta och utdela de allmän-
ningsmedel som komma att tillfalla hemma-
nen inom kommunen.

[MARG:Exp. 23/2.]

{§7.}
Till sockenombud att under nästkomman-
de år närvara vid sammanträden för upp-
rättande af priskurant å de varor och per-
sedlar, som skola upptagas i nästkommande
års markegångstaxa, utsågs Landtbrukaren O.
Eriksson i Lundby.

[Marg:Exp 23/2.]

{§8.}
Till sockenombud att under nästkom-
mande år närvara vid sammanträden med de
tingshusbyggnadsskyldige inom Vester - och Öster - Re-
karne härad utsågs Majoren m.m. C. Hyltén - Ca-
vallius, hvilken vid alla sådana sammanträ-
den eger föra de tingshusbyggnadsskyldiges inom
kommunen talan.

{§9}
Till sockenombud att under näst-
kommande år närvara vid sammanträden
med väghållningsskyldige inom Vester - Re-
karne väghållningsdistrikt utsågs Landtbru-
karen H. Persson å Svallinge, skolande han
ega föra de väghållningsskyldiges inom kom-
munen talan vid sammanträden såväl
inför vägstyrelsens ordförande, som ock in-
för Kronofogden, Domhafvanden och Härads-
Rätten eller Konungens Befallningshaf-
vande.

[MARG:Exp. 23/2.]

{§10.}
Att jemte vice ordföranden justera och
underskrifva dagens protokoll utsågos Her-
rar C.A Thorild och C.A. Borgström

Som ofvan

/Joseph. Jonson/

Justeradt
/C.Ax. Borgström/
/C.A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka den 24 Dec 1899: [åter]
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105339.

Personrelationer