Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1890

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kom-
munalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 20 December
1890.

1 §.
Sedan, uppå derom framstäld förfrågan, Stämman
förklarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar Josef
E. Jonsson och Nämndemannen P. G. Andersson i Kohl-
sta att Lördagen den 21 dennes kl. 1 på dagen justera
detta protokoll hos ordföranden.

2 §.
Innevarande års fyrktals. samt debiterings och upp-
bördslängder, till granskning framlagda, blefvo af
Stämman godkända.

3 §.
Till revisorer för granskning af Kommunal Nämn-
dens räkenskaper och förvaltning för innevarande
år utsågos Herrar Ingeniören M. Brunskog och
Ingeniören W. Sundell med Herr
Stationsinspektoren J. Ericsson som Suppleant.

4 §.
Till elektorer för landstingsmäns väljande utsågos
Herrar S. Persson å Lagersberg, förvaltaren A. Svedin
vid Carl Gustafs Stad och H. Persson å Svallinge,
samt till Suppleanter: Herrar A. F. Eriksson i
Flacksta, O. Eriksson i Lundby och A. G. Anders-
son i Kohlsta

5 §.
Till ledamöter i nästkommande års Bevill-
nings Beredning valdes Herrar Godsegaren S.
Persson å Lagersberg och Handlanden C. A. Thorild
vid Lorentsberg med Nämndemannen P. G. Anders-
son i Kohlsta som Suppleant.

§ 6
Till ledamöter i Kommunal Nämnden med tjenst-
göringstid till 1894 års utgång valdes
Herrar förvaltaren A. Svedin vid Carl Gustafs Stad
Godsegaren S. Persson å Lagersberg
Handlaren C. A. Thorild vid Lorentsberg och
fabriksidkaren A. j. Westersson vid Nybyberg

Qvarstående till 1892 års utgång äro:
Nämndemannen P. G. Andersson i Kohlsta
Arrendatorn j. G: Andersson i Stenby
Landtbrukaren H. Persson å Svallinge
Disponenten Josef E. Jonsson vid Skogstorp och
Arrendatorn A. j. Korell vid Wiby.

Till Suppleanter i Kommunal Nämnden valdes
Herrar A. F. Eriksson i Flacksta
C. W. Blomqvist vid Ekslund
O. Eriksson i Lundby och
Bokhållaren Sigurd Starck.

§ 7.
Till Ordförande i KommunalStämman utsågs
förvaltaren A. Svedin vid Carl Gustafs stad och
till vice ordförande Godsegaren S. Persson å Lagersberg

Till Ordförande i Kommunal Nämnden utsågs
förvaltaren A Svedin vid Carl Gustafs Stad och
till vice ordförande Godsegaren S. Persson å Lagersberg

§ 8. Till Brandrotemästare för nästkommande år med
en aflöning tillsammans af tretio Kronor utsågos
Nämndemannen P. G. Andersson i Kohlsta och Arrenda-
torn j. G. Andersson i Stenby

§ 9.
Till snöfogdar för nästkommande utsågos i enlig-
het med upprättad och faststäld turlista

1:a Ploglaget: Baron A.Leijonhufvud för Fröslunda N:o 1.
2:a Ploglaget: Baron A. Leijonhufvud för Mesta N:o 2
3:dje Ploglaget:Slagtaren G. Larsson för Gredby lott, litt C.
4:de Ploglaget: A. F. Eriksson för Flacksta
5:te Ploglaget: F. Persson för Faskunge
6:te Ploglaget: Brukspatron A. H. Lindhé för Hagby
7:de Ploglaget: Tunafors egare

§ 10
Till Sockenombud att närvara vid alla sammanträden
med allmänningsintressenterna inom häradet under
nästkommande år samt att besluta i vid dessa sam-
manträden förekommande frågor utsågs landtbrukaren
nämndemannen P. G. Andersson i Kohlsta N:o 2,
hvilken äfven befullmäktigas lyfta och utdela de all-
männingsmedel, som kunna tillfalla hemmanen
inom kommunen.

§ 11.
Till ledamot i den nämnd, som har att upprätta
priskurant å de varor och persedlar, som skola upp-
tagas i nästkommande års markegångstaxa utsågs
Landtbrukaren O. Eriksson i Lundby.

§ 12.
Till Sockenombud att närvara vid sammanträden
med de väghållningsskyldige inom häradet för
nästkommande år utsågs Godsegaren S. Persson
å Lagersberg.

§ 13
Till Sockenombud för kommunens tingshusbygg-
nadsskyldige under nästkommande år utsågs
Materialförvaltaren A Svedin, hvilken eger att
närvara vid alla sammanträden med tingsla-
gets tingshusbyggnadsskyldige samt att dervid
föra talan och deltaga i besluten i alla dervid
förekommande frågor.

§ 14.
Till ledamöter i djurförsäkringskomitén utsågs
Landtbrukaren O. Eriksson i Lundby och Stations
inspektoren j. Ericsson.
Qvarstående är Nämndemannen A. G. Andersson
i Kohlsta.

§ 15.
Kommunalstämman delgafs en skrifvelse från
ombudsmannen hos Direktionen för presterskapets
enke- och pupillKassa med uppsägning till inbetal
ning den 1 juli 1891 af det af Kassan beviljade amorte-
ringslånet N:o 169 å ursprungligen 32000 Kronor med
fyra procents årlig ränta och å hvilket lån nyss
nämnda dag efter skedd amortering komma att
återstå i oguldet kapital 31494 Kronor 61 öre, inne-
fattande denna skrifvelse tillika ett erbjudande
från Kassans sida, att lånet må hos Kassan
qvarstå mot ny förbindelse med fyra och och
en half procents årlig ränta, räknadt från
den 1 juli 1891; i anledning häraf beslöt Stäm-
man lemna i uppdrag åt KommunalStämmans
ordförande förvaltaren A. Svedin, samt Gods-
egaren S. Persson å Lagersberg och Landtbrukaren
H. Persson å Svallinge att å KommunalStäm-
mans vägnar och med dess befogenhet ingå på
deriktionens framställning eller ock inleda
underhandling och besluta om nytt lån å det
oguldna beloppet i annan penninge- anstalt
eller inrättning samt å Kommunens vägnar
underskrifva ny skuldförbindelse och lyfta
beloppet

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt den 27 December 1890.
/P, G, Andersson/
/Joseph. Jonson/

Uppläst från predikstolen den 6 Januari 1891
af /J A Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105338.

Personrelationer