Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors'socken
den 20 December 1872.

{§.1.}
Fyrktals - och debiteringslängderna för år
1873 godkändes. -

{§.2.}
Inom Kommunen tillsattes följande Tjenstmän för
år 1872 3/:-

1:o Sexmän. för Mesta rote:Arrendatorn af Lagersberg
för Hagby rote: hemmanseg. Moberg i Frönäs
för Kohlsta rote: fabrikör C.O. Öberg för Svallinge N:o 2.

2:o {Fattigföreståndare}: Egaren till Skölby N:o 1.

3:o {Gode män för Landtmäteriförättningar}:
hemmansegaren Erik Ersson i Kohlsta
Herr C. Bergstedt på Lagersberg.

4:o {God man för tillsyn af förmynderskap}:
Lasaretts Sysslomannen Axel Karlsson

5:o {Plogmästare}: 1:sta ploglaget Lars Jonsson i Löppinge
2:de ploglaget Egaren till Skjölby N:o 2.
3:dje ploglaget Arrendatorn till Gredby N:o 8.
4:de ploglaget A.F. Eriksson i Flacksta
5:te ploglaget Egaren till Kjälby
6:te ploglaget Egaren till Lund
7:de ploglaget Tunafors egare, för bruket.

6:te {Ombud för markegångssättningen}:
Herr C.J. Lundberg på Lagersberg.

7:o {Ledamöter i Bevillnings Beredningen}:
Herr L.F. Ståhlberg på Stålfors
fjerdingsmannen Per Gustaf Andersson i Kohlsta.
Suppleant: Herr Kapitenen Gust Blix.

8:o {Ledamöter i Taxerings Komitén}:
fabrikören L.F. Ståhlberg på Stålfors,
Herr Kapitenen Gust. Blix.
hemmansegaren Fredrik Eriksson i Flacksta.
fabrikören C.O. Öberg
Hemmansegaren Per Gustaf Andersson i Kohlsta.
{Suppleanter}:
Lars Jonsson i Löppinge
Erik Ersson i Kohlsta

9:o {Brandstods Komité}:
Ordförande: Herr C.J. Lundberg
Ledamöter: Jonas Ersson i Stenby
Anders Andersson i Faskunge
Erik Ersson i Kohlsta
Suppleanter: Fabrikören C.O. Öberg
Lars Jonsson i Löppinge.
Ordförande - Suppleant: Fjerdingsman P.G. Andersson i Kolhsta.

10:o {Brandrotemästare}: Sexmannen i hvar sina
rotar, biträdde i sakkunnig person.

11:o {Ombud vid Mantalsskrifningen}
fabrikören L.F. Ståhlberg på Stålfors

12:o {Revisorer å de Kommunala räkenskapen}:
Herr Kapitenen G. Blix
Herr fabrikören C.O. Öberg
Suppleant : Kamreraren V. Kumlien.

{§3}
Till Ledamöter i Kommunal Nämnden invaldes, {med}
{tjenstgöringstid till 1876 års utgång.}

Arrendatorn Haglund vid Lundby
hemmanseg. Gustaf Andersson i Kohlsta
Kamreraren Vitor Kumlien
Herr Friherre A.K:son Leijonhufvud
Herr C.J. Lundberg på Lagersberg.

{§.4.}
Till Suppleanter i Kommunal Nämden invaldes
{med tjenstgöringstid, till 1876 års utgång}

fabrikören C.O. Öberg
hemmanseg. Erik Ersson i Kohlsta
Mjölnaren Gust Lundqvist vid Rosenholm.

[MARG:(1874)]

{§.5.}
Till Ombud för Fors'socken vid sammanträde å
tingshuset i Eskilstuna den 28:de i denna månad
kl. 10 f.m., för antagande af reglemente för
Rekarne Lasarettsfond samt för att emottaga
och quittera socknens andel i medlen,
valdes fabrikören L.F. Ståhlberg på
Stålfors.

{§.6.}
Som tillfälle till inhemtande af undervis
ning i Korgflätning finns uti instundande
Januari månad, då Rekarne Hushållnings-
gille anordnat en sådan undervisning i
Eskilstuna gratis; så beslöt stämman
att befordra kunskapen om denna hus-
slöjd sålunda, att församlingen bekostar
underhållet åt en lärling under tiden
med En rd 50 öre om dagen; och uppdrogs
åt Nämnden att dertill utse lämplig
person.

Samma dag uppläst och justeradt:
/D.Hermelin/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/L,F, Ståhlberg/

Uppläst i Fors församl:s kyrka d 22 Dec 1872 af
/J.E. Janson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105337.

Personrelationer