Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1870

Anmärkning

Protokoll fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken den
20 December 1870.

§.1.
Fyrktals - och Debiteringslängderne inom socknen
förd år 1870 företeddes och godkändes. -

Styresmannen vid Carl Gustafs Stads Gevärs-
Faktori Herr Kapitenen G. Blix anförde
till protokollet reservation mot de afgifter
som i debiteringslängden blifvit Gevärs Faktoriet
och derunder lydande personer påförde,
enär tvisten emellan Socknen och Faktoriet om
dess beskattning ännu ej blifvit afgjord. -

{§.2.}
Följande tjenstemän inom Kommunen tillsattes
att tjenstgöra år 1871.

1:o {Sexmän}: för Mesta rote: arrendatorn till Faskunge.
för Hagby rote: egaren till Skälby N:o 1.
för Kohlsta rote: Kohlsta N:o 2. Jan Nilsson.

2:o {Fattigföreståndare}: Egaren till Åsby N:o 2.

3:o {Gode Män vid Landtmäteriförrättningar}:
f.d. Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
och Hemmansegaren Erik Ersson i Kohlsta.

4:o {God Man för tillsyn å förmynderskap}:
Herr Fabrikör L. F. Ståhlberg

5. {Plogmästare}:
1:sta Ploglaget: Egaren till Kjellsta
2:dra Ploglaget: Arrendatorn till Berga
3:dje Ploglaget: Innehafvaren af Gredby N:o 6.
4:de Ploglaget: Gustaf Höglund för Flacksta,
5:te Ploglaget: Egaren till Kjälby
6:te Ploglaget: Arrendatorn till Hagby
7:de Ploglaget: Egaren till Tunafors

6:o {Ombud för Markegångssättningar}:
Herr C. J. Lundberg på Lagersberg.

7:o {Ledamot i Bevillningsberedningen}:
Herr L. F. Ståhlberg på Stålfors
Herr Kapiten G. Blix
Suppleant. Herr C. J. Lundberg

8:o {BrandstodsKomité}.
Ordförande: Herr C J. Lundberg
Ledamöter: Jonas Ersson i Stenby
Fabr. L. F. Ståhlberg
Erik Ersson i Kohlsta.
Suppleanter: Fabrikören C. O. Öberg
Anders Andersson i Faskunge.
Ordförande Suppleant: Herr Löjtnant A H. Lindhé.

9:o {BrandRotemästare}: Sexmännen i hvar sina rotar,
biträdde af sakkunnig person.

10:o {Ombud vid Mantalsskrifningen}:
fd. Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby.

11:o {Revisorer å de Kommunala Räkenskaperna}:
Herr Kapitenen G. Blix
Herr Fabrikören C. O. Öberg.
Suppleant: H:r Löjtnant A. H. Lindhé

{§.2}
Till Ledamöter i Kommunal Nämnden innvaldes,
{med tjenstgöringstid till 1874 års slut}:
Herr Fabrikören L. F. Ståhlberg, på Stålfors.
Herr Löjtnanten A. H. Lindhe på Hagby
Herr Friherre D. Hermelin på Åsby
Fjerdingsmannen Per Gustaf Andersson i Kohlsta.

{§.3.}
Herr Friherre D. Hermelin på Åsby återvaldes
enhälligt till Ordförande i Kommunalstämman
och Kommunal Nämnden på 4 års tid,
och Herr Friherre A. Leijonhufvud på
Hvilsta återvaldes till vice Ordförande i
stämman och Nämnden.

{§.4.}
Fjerdingsmannen Per Gustaf Andersson i
Kohlsta förklarade sig vilja taga afsked från
befattningnen, såvida han ej finge lönetillökning.

Stämman förklarade att som lönestaten
för nästa år blifvit bestämd, kunde löne-
tillökning ej ifrågakomma, men
stämman beviljade Fjerdingsmannen en gratifikation
för nästa år af 20 rd, [riksdaler] att utgå jemte
lönen 70 rd.

Dermed förklarade Fjerdingsmannen sig belåten.

Samma dag uppläst och justeradt

/D. Hermelin/
/L;F; Ståhlberg/
/Carl Joh; Lundberg/
/Ax K:son Leijonhufvud/

Uppläst i Eskilstuna kyrka d. 1 Jan 1871 af
/Joh, Wahlfisk/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105336.

Personrelationer