Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1869

Anmärkning

Protokoll fördt i Kommunalstämma
med Fors Socken den 20 Decem-
ber 1869.

{§.1.}
Följande tjenstemän inom Kommunen tillsattes att
tjenstgöra år 1870:

1:o {Sexmän}: för Mesta rote. Eg. till Hof friherre Leijonhufvud
för Hagby rote. Innehafvaren af Wiby Sergeant Silfver-
brand
för Kohlsta rote. Kohlsta N:o2 Lars Hanssons E:a

2:o {Fattigföreståndare}: Åsby N:o 1 friherre Hermelin.

3:o {Gode män vid Landtmäteri förrättningar}:
f.d. Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
Hemmansegaren Erik Ersson i Kohlsta.

4:o {God Man för tillsyn å förmynderskap}:
Herr fabrikör L.F. Ståhlberg.

5:o {Plogmästare}:
1:sta Ploglaget: Egaren till Fröslunda.
2:dra Ploglaget: Egaren till Hattran
3:de Ploglaget: Egaren till Gredby N:o 5
4:de Ploglaget: Egaren till Svallinge N:o 2.
5:te Ploglaget: Egaren till Faskunge
6:te Ploglaget: Egaren till Åsby N:o 1
7:de Ploglaget: Egaren till Fors hemman

6:o {Revisorer å de Kommunala Räkenskaperne}:
Werkmästaren J.E. Andersson
Fabrikören Carl Oskar Öberg

7:o {Ombud vid Markgångssättningen}:
Arrendatorn C.J. Lundberg på Lagersberg.

8:o {Ledamot i Bevillnings Beredningen}:
Herr L.F. Ståhlberg på Ståhlfors
Suppleant: Inspektor C.J. Lundberg

9:o {BrandstodsKomitén}
Ordförande: Insp. C.J. Lundberg
Ledamöter: Jonas Ersson i Stenby
fabr. L.F. Ståhlberg
Erik Ersson i Kohlsta.
Suppleanter: fabr C.O. Öberg
Anders Andersson i Faskunge.

10:o {Brandrotemästare}: Sexmännen
i hvar sina Rotar, biträdde af muraren Anders Hedin
eller annan sakkunnig person.

{§.2.}
Herr C. Bergstedt afsade sig sin befattning såsom
ledamot i Kommunal Nämnden; men som Herr
Bergstedt sednast i December månad 1866 invaldes
till denna befattning, samt tjenstgöringstiden är enligt
författning fyra år, hvilken tid alltså utgår först
vid 1870 års utgång, blef Herr Bergstedts framställning
afslagen.

Protokollsutdrag häröfver begärdes af Herr Berg-
stedt.

{§.3.}
Fjerdingsmannens framställning om löneförhöjning
afslogs.

{§.4.}
Fyrktals och Debiteringslängderna skulle
underkastas ytterligare granskning och vid
årets slut till behandling på ny kom-
munalstämma förekomma.

{§.5.}
Stamboksmedel till Lönnberga, Utby, Skerike,
Ö, Karups, och Oskarö kyrkobyggnader
beviljades med 50 öre till hvardera.

Uppläst och justerat
/D.Hermelin/
/L;f;Stålberg/
/Carl Joh,Lundberg/

Uppläst i Kyrkan d. 26/12 1869 af
/Gustaf,Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105335.

Personrelationer