Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 augusti 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 augusti 1900

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken i sockenstugan den
20 Augusti 1900.

{§1.}
Att justera dagens protokoll utsågos Landtbru-
karen H. Persson i Svallinge och Faktoriskrifvaren E. Laurén.

{§2}
Restlängden öfver vid årets andra upp-
bördsstämma obetalde kommunalutskylder för
år 1899 företeddes, granskades och försågs med
påskrift om godkännande med de i längden
införda afkortningar.

{§3.}
Med anledning af väckt förslag att ombyg-
ga tvätt- och bagarstugan vid fattiggården beslöt
Stämman uppdraga åt Kommunalnämnden att
gå i författning om nedrifvande af den nuvaran-
de tvätt- och bagarstugan samt uppförande af
en ny sådan, enligt nu företedd ritning med
de modifikationer som under arbetet kunna
anses behöfliga, med användande af de ma-
terialier och arbetskrafter, som kunna åstadkom-
mas vid fattiggården samt icke öfverstigande ett
pris af sammanlagdt Tre tusen kronor. Om på
lämpligt sätt och inom förestående pris desinfici-
eringsugn kan inom byggnaden anordnas skall
sådant göras.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius./

Justeradt
/H. Persson/
/Erik Laurén,/

Uppl. i Fors kyrka sönd d. 26 Aug. 1900 af.
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 augusti 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105334.

Personrelationer