Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 april 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 april 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken
den 20 April 1869.

{§.1.}
Mantalslängden för Fors Socken år 1869 före-
teddes och lemnades utan anmärkning.

{§.2.}
Afskrift af Mantalslängden skulle tagas,
hvilket skulle medföra en kostnad af Rd. [Riksdaler]

{§.3.}
Kommunstämman delgafs Eskilstuna fattig-
vårds Styrelses ansökning att endera Carl Gustafs
Stads enskildta eller Fors Sockens allmänna
fattigvårds samhälle måtte förpliktas godtgöra
fattigvårdsbidrag, som lemnats åt pigan Fredrika
Albertina Pettersson, hvilken i Oktober månad
1868 inflyttat till Eskilstuna från Carl Gustafs
Stad samt den 10 sistlidne Februari framfödt
ett gossebarn och nu befunnits oförmögen att
försörja sig och barnet.

Emedan Carl Gustafs Stad är i fattigvårds-
hänseende skiljdt från Fors Socken och icke
erlägger någon afgift till Socknens allmänna fattig-
vård, på grund af äldre aftal, att Carl Gustafs
Stads Gevärs Faktori skall sjelf bekosta sin
fattigvård, men deremot befrias från Socknens
allmänna; och då handlingarne ådagalagde, att
Pigan Pettersson sedan år 1865 haft sitt hemvist
i Carl Gustafs Stad; kunde Kommunalstäm-
man ej, för hvad rörde Fors allmänna fattig-
vård, medgifva Eskilstuna Fattigvårds Styrel-
ses ifrågavarande ansökning.

Kommunal Nämnden, nu närvarande, instäm-
de i denna förklaring.

{§.4.
Föredrogs en till Kommunal Styrelsen ställd
ansökning af Olof Wretlund att vid den
af honom arrenderade lägenheten Knocktorp
i Fors Socken få idka föräljning af öl,
dricka och porter; men då Kongl. Förord-
ningen den 7 December 1866, angående vilkoren
för försäljning af icke spirituösa drycker, icke
gifver anledning dertill, att denna angelägenhet
skall å Kommunalstämma behandlas, kunde
stämman icke dermed taga någon befattning.

Samma dag justeradt

/Ax; K:son Leijonhufvud/
/C; Bergstedt/
/Carl Joh; Lundberg/

Uppläst i Eskilstuna, Kloster och Fors för-
samlingars kyrka d 25 April 1869 af

/Joh; Wahlfisk/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 april 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105330.

Personrelationer