Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 juni 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 juni 1888

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstäm-
ma med Fors Socken i Sockenstugan
den 2 juni 1888.

§ 1.
Efter det Stämman, uppå framstäld förfrågan, för-
klarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar Fabrikören och
Riddaren L. Fr. Ståhlberg och fabrikören Joh. Eng-
ström att justera detta protokoll, Söndagen den 3
juni kl. 10 f.m. hos ordföranden

§ 2.
I anledning af en från Kommunal Nämnden inkom-
men framställning om ett anslag af 200 Kr för en inom
nämnden utsedd komité för uppgörande af förslag
till ordnande af fattigvården inom kommunen hufvud-
sakligen efter grunderna af hjonens inhysande i s. k.
Fattiggård beslöt Stämman efter verkstäld votering
med 4474 röster mot 2507, som afgåfvos för afslag,
att bevilja det begärda anslaget med högst 200 kronor
att af nämnden användas för det ifrågavarande ända-
målet samt mot behörig redovisning.

Emot beslutet anfördes reservation af Herr
Baron A. Lejonhufvud, hvilken ansåg nämnden Skyldig
uppgöra det ofvannända förslaget utan ersätt-
ning för de omkostnader som med detsamma voro
oförenliga.

§ 3.
Restlängden öfver obetalda Kommunalutskylder
för nästlidet företeddes, granskades och godkändes,
hvarvid jemväl beviljades afkortningar, som å läng-
den finnas antecknade.

§ 4.
Företogs val af ledamöter och suppleanter i inne-
varande års, taxerings-nämnd och valdes till
ledamöter i samma nämnd.
Materialförvaltaren A. Svedin, Carl Gustafs Stad med 5524 rö-
ster.
Ingeniören C. H. Bergstedt vid Rosenberg med 4800 röster
Godsegaren S. Persson å Lagersberg, hvilken såsom
inkallad Suppleant deltagit i årets bevillingsberedning med 3730 röster

Kyrkowärden P. G. Andersson i Kohlsta med 3682 röster
Landtbrukaren H. Persson å Svallinge med 3104 röster
samt till suppleanter i den ordning de här äro
nämnda:

Målaren C. E. A. Carlsson vid Brödraborg med 2663 r.
fabrikören J. Engstöm med 2142 r.
och Ingeniören M. Brunskog med 1103 r.

§ 5.
Vid föregående Kommunalstämma hade motion
väckts om utgörande af hundskatt för hvarje hund-
kreatur inom kommunen, och beslöt nu Stämman
att sådan skatt skall inom Fors Socken utgöras
från och med den 1:a nästkommande Juli
med fem Kronor för hvarje hundkreatur om
året.

Vidare beslöt Stämman dels att skattemärken
skola beställas att hundegare tillställas vid
skattens erläggande samt att lösa hundar
skola vara med sådant skattemärke försedda
dels att uppbörden af dessa medel skall ske
genom Kommunal Nämnden, dels ock att de
inflytande medlen skola ingå till Kommunens
fattigkassa och för fattigvårdens behof använ-
das dock hufvudsakligast för fattiga barns
beklädnad.

§ 6.
KommunalStämman delgafs följande hand-
lingar, nemligen:

- Landshöfdinge Embetets resolution den 31 sistlidne
Mars, hvarigenom förklaradts, att Kongl. Helsovårds-
stadgan för riket, i hvad den afser Stad, skall
tillampliga delar gälla för visst område af Fors
Socken kalladt Nyfors.

- Landshöfdinge Embetets resolution af samma dag,
hvarigenom förklarats att Kongl. Ordningsstadgan
samt byggnads- och brandstadgan för rikets Städer
skola tillämpliga delar gälla för ofvan berörda
Nyfors.

- Landshöfdinge Embetets utslag den 4 sistlidne
Maj rörande vägomläggning mellan Eskilstuna
och Stora Sundby samt mellan förenämnda väg
vid Hyndevad och Skogstorps jernvägsstation
samt

- Konungens Befallningshafvandes skrifvelse den
23 sistlidne Maj med underrättelse, att Konungens
Befallningshafvande i Westmanlands län genom
utslag förklarat, att förra pigan Maria Lovisa Lars-
son jemte hennes oäkta son skall för innevaran-
de år uteslutas ur Fors Sockens mantalslängd och i stället upptagas i Torpa
Sockens längd.

§ 7.
Kommunalstämman delgafs Landshöfdinge Embetets
tvänne särskilda utslag af den 27 sistlidne April
rörande dels förra pigan Erika Charlotta Westergrens,
och dels enkan Sara Lena Bergströms mantalsskrifvning
för innevarande år. och beslöt Stämman att dessa
båda utslag skola hos Kongl. Kammar Rätten öfverkla-
gas, och blefvo förslag till besvärsskrifter i båda
dessa mål upplästa, af Stämman godkända samt af
ordföranden jemte tvenne medlemmar underskrifna.

Som ofvan
/A Svedin./

Vid justeringen af förestående protokoll reserve-
rade sig Herrar L. Fr. Ståhlberg och Joh. Engström
mot § 4 i protokollet på den grund att valet af
ledamöter i taxeringNämnden vore i strid med
gällande författning, då ej någon representant för
industrien blifvet invald.

Justerat
/L; f; Ståhlberg/

Justeradt
/Joh, Engström/

Uppläst från predikstolen i Fors kyrka d. 10 Juni 1888
/A. Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 juni 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105323.

Personrelationer