Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 juli 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 juli 1894

Anmärkning

Protokoll, hållet vid extra Kommunalstämma
med Fors Socken i Sockenstugan den 2 Juli 1894

§1.
Sedan, uppå framställt förfrågan, stämman förklarats vara
lagligen utlyst, utsågos Herrar handlanden C. A. Thorild och
fabriksidkaren A. J. Westersson att Fredagen den 6 dennes
kl. ett eft.m. justera detta protokoll hos ordföranden.

§2.
Efter föredragning af utsedde komiterades förslag angående
ippförande af epidemisk sjukstuga för Fors Socken med
Nyfors samhälle beslöt Stämman,

att uppföra å föreslagen plats å Gredby Kronohemmans
egor af Sjukhus enligt företedd skiss med kök, Sköteske-
rum, vårdrum, 3 sjukrum med plats för 8 sängar samt erforderlig
uthusbyggnad,

att utse en komité af tre personer att bringa förslaget
till utförande,

att till ledamöter i denna komité utsågos Byggmästaren
I. W. Kajerdt, handlanden C. A. Thorild och förvaltaren
A. Svedin, af hvilka den sistnämnde sammankallar till första
sammanträdet,

att denna komité, som inom sig utser ordförande, skall
ega att å kommunens vägnar med arrendatorn C. G.
Pettersson träffa aftal om tomtens förhyrande under hans
arrendetid samt hos vederbörande myndigheter göra an-
sökning om erforderligt tillstånd till tomtens bebyggande
och disponerande för kommunens räkning, samt för
sådant ändamål ingå de förbindelser, som påfordras

att denna komité skall ega att å kommunens vägnar
afsluta Kontrakt om byggnadens uppförande i hufvud
saklig öfverensstämmelse med företedda ritningar samt
låta bygga uthus och anskaffa erforderlig servis och
utredning, samt efter fullgjordt uppdrag aflemna
byggnaderna med inrednning till Kommunalnämnden

att för anskaffande af erforedeliga medel, komiterade
skola ega, i den mån kommunalKassans medel ej dertill
lemna tillgång å Kommunens vägnar och mot dess
ansvarighet i bankinrättning eller eljest upptaga ett
lån af högst femtusen fem hundra /5500/ Kronor att
återbetalas inom två år efter dess lyftande.

Som ofvan
/A Svedin./

Justeradt /A. J. Westersson/
/C. A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 8 Juli 1894
/A: Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 juli 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105321.

Personrelationer