Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 juli 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 juli 1892

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst
Kommunalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 2 Juli 1892.

§.1.
Uppå derom framstäld förfrågan förklarades
Stämman vara lagligen utlyst.

§2.
I anledning af från Domhafvanden erhållet med-
delande, att hemmansegaren P. G. Andersson i
Kohlsta erhållit entledigande från nämndemans-
befattningen samt med anmodan att låta utse
ny nämndeman, företogs nu sådant val, hvar-
vid Godsegaren Sven Persson å Lagersberg utsågs
att vara nämndeman för Fors Socken för en
tid af sex år.

§3.
Med anledning af väckt motion derom, "att medel måtte an-
slås för att låta anställa arkivforskningar för utrönande
af rätta förhållandet med utmarken Westermarken samt
hvilken egenderätten till densamma rätteligen tillkommer"
företogs nu detta ärende, hvarvid yrkades dels bifall
till motionen dels ock, då denna fråga ej anginge Fors
Kommun, att motionen ej måtte till någon Stämmans åtgärd
föranleda. Efter slutad öfverläggning och framstäld pro-
position begärdes votering, hvarvid det senare yrkandet
blef Stämmans beslut med 4052 röster mot 2257
röster, som afgåfvos för bifall till motionen.

§4.
Då intet vidare förekom, utsågs Herrar Ingeniören
M. Brunskog och Bokföraren S. Starck, båda vid
Tunafors, att justera dagens protokoll. Som ofvan

/A. Svedin/

Justeradt
/Magnus Brunskog/
/Sig, Starck/

Uppläst i Fors Gudstjenst lokal Söndagen den 17 juli 1892
af /J A, Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 2 juli 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105320.

Personrelationer