Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 mars 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 mars 1892

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Ordinarie
KommunalStämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 19 Mars 1892.


§1.
Sedan uppå framstäld förfrågan, Stämman
förklarats vara lagligen utlyst utsågos Herrar
J.G. Andersson i Stenby och H. Persson i Svallin-
ge att Lördagen den 26 dennes kl. 10 f.m. samman-
träffa hos ordföranden att justera dagens pro-
tokoll.

§2.
Upplästes revisorernas berättelse öfver verk-
stäld granskning af Kommunal Nämndens räken-
skaper och förvaltning för sidtlidet år; och be-
slöt Stämman i enlighet med dessas tillstyrkan
att bevilja nämnden samt Räkenskapsföraren
och Kassaförvaltaren full ansvarsfrihet för
sistlidet års räkenskaper och förvaltning


Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt den 26 Mars 1892.
/Håkan Persson/
/J,G, Andersson/

Uppläst från predikostolen Söndagen den 27 Mars 1892
af /J A Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 mars 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105316.

Personrelationer