Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1903

Anmärkning

Protokoll, hållet vid or-
dinarie kommunalstäm-
ma med Fors socken i
Sockenstugan den 19 De-
cember 1903.


{§ 1}
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
S. Starck och E. Laurén

{§ 2.}
Företeddes, granskades och godkändes årets
Fyrktals- samt Debiterings- och uppbördslängder
samt försågos med påskrift därom, sedan i Fyrk-
talslängden införts anteckningar om hvilka
som ägde utöfva rösttätten för gården N:o
83 i Nyfors, F. A. Hiort, C. W. Johansson, C. A. Thorild och A. Nordström,
hvar för sin fjärdedel.

{§ 3}
Till revisorer för granskning af kommu-
nalnämndens räkenskaper och förvaltning under
innevarande år valdes

Stationsinspektoren J. Ericsson och
Kassaförvaltaren R. Lingmark
och till deras suppleant
Förvaltaren C. Lybeck.

{§ 4.}
Till gode män vid landtmäteriförrättnin-
gar under en tid af sex år, räknadt från
och med år 1904, valdes

Landtbrukaren H. Persson och
Inspektoren P. H Dahlbom.
[MARG: Exp. till Länsm d. 4/1 04]

{§ 5}
Till elektorer för väljande af landstingsmän
under nästkommande år utsågos:

Öfverlöjtnanten C. Hyltén - Cavallius
Inspektoren P. H. Dahlbom,
Disponenten Joseph Jonsson och
Fabrikören A. Nordström

samt till deras suppleanter:
Godsägaren Sven Persson, Lagersberg,
Löjtnanten H. Lindhé, Hagby,
Slagtaren G. Larsson, Nyfors och
Sekreteraren A L. Lindhagen, Nyfors

{§ 6.}
Till ledamöter i nästkommande års be-
villningsberedning valdes:

Gårdsägaren C. A Thorild,
Godsägaren Sven Persson,
Förvaltaren E. Laurén och
Sliparen W. Westergren.

samt till deras suppleanter
Landtbrukaren H. Persson och
Handelsföreståndaren C. A. Kåberg.

{§ 7.}
Till sockenombud att under nästkomman-
de år närvara vid sammanträden med
de tingshusbyggnadsskyldige inom Öster- och
Vester- Rekarne härad utsågs Öfverstelöjtnanten C.
Hyltén-Cavallius hvilken vid alla sådana
sammanträden äger föra de tingshusbyggnads-
skyldiges inom kommunen talan.

{§ 8.}
Till sockenombud att under nästkommande
år närvara vid sammanträden med de väg-
hållningsskyldige inom Vester-Rekarne väg-
hållningsdistrikt utsågs Godsägaren Sven Persson
Lagersberg; skolande han äga föra de väg-
hållningsskyldiges inom kommunen talan vid
sammanträden såväl inför Vägstyrelsens ord-
förande, som ock inför Kronofogden, Domhaf-
vanden, Häradsrätten och Konungens Befall-
ningshafvande.

{§ 9}
Till sockenombud att under nästkommande år
närvara vid sammanträden med intressenterna i
Vester Rekarne härads allmänning utsågs Godsägaren
Sven Persson, Lagersberg, hvilken jämväl äger lyf-
ta och utdela de allmänningsmedel, som komma
att tillfalla hemmanen inom kommunen.
[MARG: Exp 24/2]

{§ 10.}
Till sockenfullmäktig att under nästkomman-
de år närvaras vid sammanträden för upp-
rättande af priskurant å de varor och per-
sedlar, som skola upptagas i 1903 års mar-
kegångstaxa, utsågs Godsägaren Sven Persson
å Lagersberg.

{§ 11}
Till brandrotemästare under nästkommande
år utsågos

Landtbrukaren J. A. Eriksson i Kolsta och
Gårdsägaren Frans J Lindgren i Nyfors,

hvilka härför äga åtnjuta ett arvode af till-
sammans Trettio kronor

{§ 12.}
I en till kommunalnämnden ingifven skrif-
velse hade polismannen i Nyfors, v. Länsmannen
K. A. Peterson anhållit om en löneförhöjning af
Tvåhundrafemtio kronor, eller till sammanlagdt
Ett tusen kronor, och hade denna hans begäran
af Nämnden tillstyrkts under vilkor att han,
då han därom anmodades, kostnadsfritt skulle
bevaka kommunens fordringar i konkurser
samt verkställa inkassering af kommunens for-
dringar; denna begäran blef af stämman en-
hälligt bifallen och skulle den nya lönen utgå från och med den 1.
Januari 1904.

{§ 13}
Till fortsatt behandling företogs den å kom-
munalstämman den 31 sistlidne Oktober enligt § 3
i protokollet uppskjutna frågan om Rothoffska
fondens i Berga frälsehemman intecknade for-
dran öfverflyttande till hemmanen Mesta N:ris
1, 2, 3, och 4; samt Berga N:o 1; och beslöt stämman, sedan upp-
lyst blifvit att sådan öfverflyttning ej kunde
förhindras, lämna sitt bifall därtill, mot
vilkor att ägarna förbindas att såväl nu som
framdeles bestrida alla kostnader för in-
teckning och dess förnyelse, på hvilket vil-
kor ene ägaren Herr C. A Larsson förklarade
sig vilja ingå.

{§ 14}
Af länets pröfningsnämnd hade, på
anförda besvär, nedsättning i inkomsttaxe-
ringen beviljats åkeriägaren E. G. Lande-
gren från 4000 till 2700 kronor, men som
denna nedsättning skett å den spekula-
tionsvinst Landegren erhållit vid försäljning
af gården N:o 38 i Nyfors, beslöt stämman
hos Kungl. Kammarrätten öfverklaga Pröf-
ningsnämndens beslut.

{§ 15.}
Af länets pröfningsnämnd hade Eskils-
tuna Jernmanufakturaktiebolgas taxering i Fors socken blifvit
sänkt från 104000 kronor till 85057 kronor nu-
der förmenande att 1/5:del af bolagets vinst
borde beskattas i Eskilstuna stad. Då denna
fördelning syntes stämman godtycklig beslöts
att hos Kungl. Kammarrätten öfverklaga be-
slutet.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius/

Justeradt:
/Erik Laurén,/
/Sig. Starck/

Uppl. i Fors kyrka sönd d. 20/12 1903 af:
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105312.

Personrelationer