Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1898

Anmärkning

Protokoll vid ordinarie Kommunal-
Stämma med Fors socken i Socken-
Stugan den 19 December 1898.

§1. Sedan, uppå derom framstäld fråga, Stämman
förklarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar
Majoren m.m. C. Hyltén Cavallius och Kamreraren
R. Lingmark, båda vid Carl Gustafs Stad, att på
kallelse af ordföranden justera detta protokoll

§2. Årets debiterings- samt uppbörds- och fyrktals-
längder, till granskning förelagda, blefvo af stäm-
man godkända samt underskrifna.

§3.
Till revisorer för granskning af Kommunal Nämn-
dens räkenskaper och förvaltning innevarande
år valdes Herrar Ingeniören M. Brunskog och
stationsinspektoren J. Ericsson samt till supple-
ant Kamreraren R. Lingmark; Ingeniören M.
Brunskog sammankallar revisionen

[MARG: Exp. i protutdr. 30.1.99.]

§4.
Till elektorer för väljande af landstingsmän
nästkommande år valdes:
Herrar Majoren C. Hyltén Cavallius, Carl Gustafs Stad,
Landtbrukaren O. Eriksson, Lundby och
Gårdsegaren C Ax. Borgström, Grindstugan 50
samt till suppleanter
Herrar Handlanden C. A. Thorild, Kina
Bokhållare C. S. Starck, Tunafors och
Landtbrukare H. Persson, Svallinge

[MARG: 1:a Tingsdagen maj.]

§5. Till ledamöter i nästkommande års bevill-
ningsberedning valdes:
Herrar Godsegaren S. Persson, Lagersberg och
handlanden C. A. Thorild i Kina samt
till Suppleant landtbrukaren H. Persson i
Svallinge.

[MARG: Exp. prot. utdrag 19/1 Kronof. Edv Andersson.]

§6.
Företogs medels slutna sedlar val af leda
möter i Kommunalnämnden och utsågos
härtill
Majoren m.m. Carl Hyltén Cavallius vid Carl Gustafs
stad, med 6688 röster
Löjtnanten Hj. Lindhe vid Hagby med 8915 röster
Bokhållare C. S. Starck vid Tunafors med 8915 röster
Handlande C. A. Thorild vid Kina med 8915 röster
Gårdsegaren C. A. Lindqvist vid Kinaborg 8915 röster
och Gårdsegaren J. E. K. Widlund vid Sand-
bäcken med 8825 röster

Qvarstående till utgången af år 1900 äro
Landtbrukaren O. Eriksson i Lundby
Landtbrukaren Håkan Persson i Svallinge
Gårdsegaren C. Ax. Borgström i Grindstugan 50
Disponenten J. E. Jonsson vid Skogstorp
och Arrendatoren A. J. Korell i Wiby

§7.
Till Suppleanter i Kommunal nämn-
den för en tid af två år återvaldes
förvaltaren C. A. Lybeck vid Tunafors
Arrend. C. G. Sundqvist vid Flacksta
Inspektor P. H. Dahlbom vid Skogstorp
Kamrer R. Lingmark vid Carl Gustafs Stad och
Handlanden P. G. Haglund vid Grindstugan

§8.
Till ordförande i Kommunal Nämnden för en
tid af två år valdes Landtbrukaren Håkan
Persson i Svallinge samt till vice ordförande för
en tid af fyra år Bokhållaren C. S. Starck vid
Tunafors

§9.
Till ordförande i Kommunal Stämman för
en tid av fyra år valdes Majoren och riddaren
C. Hyltén Cavallius vid Carl Gustafs Stad samt
till vice ordförande Disponenten J. E. Jonson
i Skogstorp, likaledes för en tid av fyra år,
år,

[MARG: Exp. T. K.M.Bef.h.]

§10
Sedan Stämman befriat förutvarande Gode mannen
för tillsyn öfver förmynderskap inom Kommunen,
förvaltaren A. Svendin, från berörda uppdrag, beslöt
Stämman att, för hans återstående tvänne tjenstgö-
ringsår i denna egenskap, utse tvänne sådane gode
män; och utsågos här till handlanden C. A. Thorild
och bokhållaren C. S. Starck.

§11.
Till Brandrotemästare för nästkommande år
valdes arrendatorn C G. Sundqvist i Flacksta och
arrendatorn J. A. Lundqvist i Kråktorp, hvilka
härför åtnjuta ett arvode af tretio Kronor

[MARG: Exp. i prot. utdr 30/1 99.]

§12
Till Sockenombud att under nästkommande år
närvara vid sammanträden med intressenterne i Vester Rekarne hä-
rads allmänning utsågs Godsegaren S. Persson å
Lagersberg, hvilken äfven bemyndigades lyfta
och utdela de allmänningsmedel, som komma
att tillfalla hemmanen inom kommunen.

[MARG: Exp i pr.utdr. c. 30/1 99]

§13.
Till Sockenombud att under nästkommande år
närvara vid sammanträden för upprättande af
priskurant å de varor och persedlar, som skola
upptagas i nästkommande års markegångs-
taxa, utsågs landtbrukaren O. Eriksson i
Lundby.

[MARG: Exp. 1/10 99.]

§14.
Till Sockenombud att under nästkommande
år närvara vid sammanträden med de tings
husbyggnadsskyldige inom Vester och Öster
rekarne härad utsågs Majoren m.m. C. Hyltén
Cavallius, hvilken vid alla sådana sammanträden
eger föra de tingshusbyggnads skyldiges inom
kommunen talan.

[MARG: 1:a Tingsdag i maj 99]

§15.
Till Sockenombud att under nästkommande
år närvara vid sammanträden med väghållnings.
skyldige inom Vester rekarne väghållningsdi-
strikt utsågs landtbrukaren H. Persson å Svallinge;
skolande han ega föra de väghållningsskyldiges
inom kommunen talan vid sammanträden så-
väl inför vägStyrelsens ordförande, som ock
inför Kronofogden, Domhafvanden och Härads
Rätten eller Konungens Befallningshafvande

§16.
Att insamla uppgifter rörande jord-
bruksstatistiken utsågs Handlanden C.A.
Thorild, hvilken för sina besvär och kostna-
der i ock för detta uppdrag skall erhålla
godtgörelse af Kommunalkassan enligt af
gifande räkning.

[MARG: Exp.]

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius/
/Rich Lingmark/

Uppläst i Fors
kyrka Söndagen den 25 December 1898.

/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105311.

Personrelationer