Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1874

Anmärkning

Protokoll fördt uti Kommunalstämman med
Fors socken den 19 December 1874.

{§.1.}
I Herr Ordinarie Ordförandens frånvaro, fördes ordet af
vice Ordföranden Herr Friherre A. K:son Leijonhufvud.

{§.2.}
Till ledamoter i KommunalNämnden, med tjenstgöringstid till
1878 års utgång valdes:
Herr Anders Fredrik Eriksson i Flacksta
Herr Possessionaten C. U. Bergstedt på Lagersberg
Herr Materialförvaltaren vid Carl Gustafs Stad G. A. Svedin, hvilken
antog valet.
Herr Per Gustaf Andersson i Kohlsta.

{§.3.}
Som Kamreraren vid Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori Victor Kumlien; med före-
teende af läkarebetyg öfver försvagad helsa, afsagt sig sina kom-
munala befattningar, befriades Herr Kumlien från att vara ledamot i
KommunalNämnden; och invaldes i
hans ställe till till sådan ledamot Nämndemannen Anders
Andersson i Faskunge, med tjenstgöringstid till 1876 års utgång.

{§.4.}
Herr Friherre A. Leijonhufvud afsade sig sin befattning såsom
ledamot i KommunalNämnden med stöd deraf, att han ej vore
i socknen bosatt. Med godkännande af detta förhinder, be-
friades Herr Friherre Leijonhufvud från sagde befattning och
invaldes i hans ställe till Nämnds-ledamot Mjölnaren Gustaf
Lundqvist vid Rosenholm med tjenstgöringsskyldighet till 1876 års utgång.

{§.5.}
Till Suppleanter i KommunalNämnden invaldes med tjenstgö-
ringsskyldighet till 1876 års utgång:
Herr Lars Erik Ersson i Kohlsta
Herr Fabrikören C. O. Öberg i Eskilstuna
Herr Kongl. Hofpredikanten Jak. A. Ullgren
Herr Werkmästaren J. E. Andersson vid Stålfors
Herr Rustmästaren W. Nygren vid Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori.

{§.6.}
Till Ordförande i KommunalNämnden utsågs Herr Possessionaten
C. U. Bergstedt på Lagersberg, för hans tjenstgöringstid i Nämnden.

{§.7.}
Till vice Ordförande i KommunalNämnden utsågs Herr Material-
förvaltaren G. A. Svedin vid Carl Gustafs Stad, för hans tjenstgörings-
tid i Nämnden.

{§.8.}
I följd af förestående val utgöres nu Fors sockens Kommunalnämnd
af:
Herr C. U. Bergstedt på Lagersberg, Ordförande
Herr G. A. Svedin, v. Ordförande
Herr Anders Fredrik Eriksson i Flacksta
Herr Per Gustaf Andersson i Kohlsta
med tjenstgö-
ringstid till
1878 års utgång.

Herr Anders Andersson i Faskunge
Herr Gustaf Lundqvist vid Rosenholm
Herr P. G. Haglund i Lundby
Herr Gustaf Andersson i Kohlsta
Herr C. J. Lundberg på Lagersberg
med tjenstgöringstid
till 1876 års
utgång.

{§.9.}
Det anmäldes afsägelse från Herr Friherre D. Hermelin såsom
ordförande i Kommunalstämman och från Herr Friherre
A. Leijonhufvud såsom vice Ordförande.

I anledning häraf valdes Herr Possesionaten C. U. Berg-
stedt till Ordförande och Herr Materialförvaltaren G. A.
Svedin vid Carl Gustafs Stad till vice Ordförande i Fors sockens
Kommunalstämma-

{§.10.}
Inom Kommunen tillsattes följande tjenstemän under år 1875:

1:o Sexmän: för Mesta rote: Herr C. J. Lundberg för Berga
för Hagby rote: Herr Friherre Hermelin för Åsby N:o 2.
för Kohlsta rote: arrendatorn af Gredby N:o 2.

2:o Fattigföreståndare: Befallningsmannen vid Hagby.

3:o Gode män vid landtmäteriförrättningar: Herr C.J. Lundberg på Lagersberg
Herr Erik Ersson i Kohlsta

5:o Plogmästare: 1:sta ploglaget Herr Friherre Leijonhufvud för Skjulsta
2:dra ploglaget Egaren af Frönäs
3:dje ploglaget Arrendatorn af Gredby N:o 10.
4:de ploglaget Erik Ersson i Kohlsta N:o 1.
5:te ploglaget Herr C. Bergstedt för Kjälby.
6:te ploglaget Herr Friherre Hermelin för Åsby N:o 1.
7:de ploglaget Herr J. Svengren såsom verkställande i Eskils-
tuna Jernmanufakturaktiebolag.

6:o Till ledamöter i Brandstods Komiten:
Ordförande: Herr Friherre D. Hermelin
Ledamöter: Jonas Ersson i Stenby, Anders Andersson i Faskunge och
Erik Ersson i Kohlsta.
Suppleanter: Fabrikören C. O. Öberg och Lars Jonsson i Löppinge.

7:o Brandrotemästare: Gustaf Andersson i Kohlsta och
A. F. Eriksson i Flacksta, mot arvode
af 15 Rd [riksdaler] till dem hvardera.

8:o Revisorer å de Kommunala räkenskaperna:
Herr Kapitenen G. Blix
Herr Werkmästaren J. E. Andersson på Stålfors
Suppleant:hr Fabrikören C. O. Öberg.

{§.11.}
Öfver Materialförvaltaren vid Carl Gustafs Stads
Gevärsfaktori G. A. Svedins hos Konungens Befall-
ningshafvande anförda besvär mot Kommunal-
stämmans den 31 sistlidne Oktober fattade beslut
i afseende å uttaxeringen till socknens gemensamma
fattigvård, och uti hvilka besvär Herr Svedins å
samma stämma afgifvna yrkande om befrielse för
tjenstemän och arbetare vid Gevärsfaktoriet från
en del af fattigtaxeringen blifvit fortsatt;- beslutade nu Kommu-
nalstämman afgifva den förklaring, att då
Faktoriet hade gemensam fattigvård med socknen, samt
stämman ej kände något stadgande, på grund hvaraf
tjenstemän och arbetare vid Faktoriet skulle kunna be-
frias från taxering till densamma, ville stämman hem-
ställa att besvären måtte utan afseende lemnas,
helst klaganden ej heller påstått eller styrkt att be-
folkningen vid Faktoriet genom öfverklagade beslutet
komme att betala fattigskatt på två håll.

Samma dag uppläst och justeradt
/Ax; K:son Leijonhufvud;/
/L; F; Ståhlberg/
/Carl Joh Lundberg/
/G. A. Svedin/

Uppläst i Fors kyrka 27/12 1874 af
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105310.

Personrelationer