Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommu-
nalstämma med Fors´ socken
den 19 December 1873.

{§.1.}
Styresmannen vid Carl Gustafs Stads
Gevärs Faktori, Herr Kapitenen G. Blix,
hade gjort framställning derom, att Gevärs
faktoriet måtte få utgöra en särskild
fattigvårdsrote.

Kommunal Nämnden, som beredt
denna framställning, hade afstyrkt bi-
fall till densamma.

Kommunalstämman afslog den gjor-
da begäran derom att Gevärsfaktoriet
må utgöra särskild fattigvårdsrote inom
Fors socken.

{§.2.}
Styresmannen vid Carl Gustafs Stads Gevärs
faktori, Herr Kapitenen G. Blix, hade,
för den händelse att Gevärsfaktoriet ej
finge utgöra särskild fattigvårdsrote, be-
gärt Kommunalstämmans beslut, huru-
vida socknen ämnade bidraga till under-
hållet af de Gevärsfaktoriets fattighjon,
hvilka tillkommit före år 1870, då
Gevärsfaktoriet började att erlägga fattigskatt
till Fors´ kommun, och af dem hvilka efter
nämnda år tillkommit.

Kommunalnämnden, som beredt ären-
det, hade afstyrkt bifall till första punkten
men ansett, att som från Gevärsfaktoriet
efter år 1870 erlagts fattigskatt, lika med
Kommunens öfriga baskattningsföremål hvilket
Faktoriet derförinnan icke gjort, borde
ock kommunen åtaga sig fattigvården om
de fattighjon, som från denna tid
vid Faktoriet uppkommit, dock på vilkor,
som för fattigvård om arbetare vid Kro-
nans verkstäder äro i lag medgifna.

Kommunalstämman godkände Nämn-
dens utlåtande; hvadan afslag lemnades
å framställningen derom, att socknen skulle
ersätta någon före år 1870 vid Gevärs-
faktoriet uppkommen fattigvårdskost-
nad.

{§.3.}
Fyrktals- och debiteringslängderna för år
1873 företeddes och godkändes, dock med
det tillkännagifvande af Herr Friherre
Leijonhufvud att fyrkarne för torpet
Wärrestorp borde påföras torparen.

[§.4.}
Inom Kommunen tillsattes följande tjenstemän,
att tjenstgöra under år 1874:

1:o Sexmän. för Mesta rote. Egaren till Kjellsta
för Hagby rote. Egaren till Åsby N.o 1.
för Kohlsta rote. Egaren till Gredby N.o 1.

2:o Fattigföreståndare: Egaren till Skölby N:o 2.

3:o Gode män vid landtmäteriförrättningar:
Herr C. J. Lundberg på Lagersberg
Herr Erik Ersson i Kohlsta

4:o Gode män för tillsyn å förmynderskap:
Herr Axel Karlsson
Suppleant: Materialförvaltaren Svedin.

5:o Plogmästare:
1:sta ploglaget: Egaren till Löppinge N:o 1.
2:dra ploglaget: Brukaren till Wiby
3 ploglaget: Brukaren till Gredbylotten N:o 9.
4 ploglaget: Arrendatorn till Stenby
5 ploglaget: Arrendatorn till Faskunge
6 ploglaget: Egaren till Åsby N:o 2.
7 ploglaget: Egaren till Fors hemman.

6:o Ombud vid Markegångssättningen:
Herr C J Lundberg på Lagersberg,

7:o Ledamöter i Bevillningsberedningen:
Herr L. F. Ståhlberg
Herr P. G. Andersson i Kohlsta
Suppleant. Herr Kapitenen G. Blix.

8:o Ledamöter i Taxeringskomitén:
Herr L. F Ståhlberg
Herr Kapitenen G. Blix
hemmanseg Fredrik Eriksson i Flacksta,
Herr Hofpredikanten J A. Ullgren
hemmanseg. Per Gustaf Andersson i Kohlsta
Suppleanter:
Lars Jonsson i Löppinge
Erik Ersson i Kohlsta.

9. Brandstods Komité:
Ordförande: Herr C J. Lundberg på Lagersberg
Ledamöter: Jonas Ersson i Stenby
Anders Andersson i Faskunge
Erik Ersson i Kohlsta.
Suppleanter: Fabrikören C. O. Öberg
Lars Jonsson i Löppinge.
Ordförande Suppleant: P. G. Andersson i Kohlsta.

10:o Brandrotemästare: P. G. Andersson och
Gustaf Andersson i Kohlsta, mot arfvode
af 15 rd till dem hvardera,

11:o Ombud vid Mantals skrifningen:
L.F. Ståhlberg

12:o Revisorer å de Kommunala räken-
skaperna:
Herr C. Bergstedt
Herr Kamreraren V. Kumlien
Suppleant: Herr C. O. Öberg.

Samma dag uppläst och
Justerat /D Hermelin/
/C. Bergstedt:/
/Ax K:son Leijonhufvud/

Uppläst från predikstolen den 21 Dec 1873
af /J E. Jansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105309.

Personrelationer