Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 oktober 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 oktober 1890

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kommunal-
Stämma med Fors Socken i Sockenstugan
Lördagen den 18 Oktober 1890.

§1.
Sedan Stämman, uppå derom framstäld förfrågan,
förklarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar H. Persson
och C A. Thorild att Lördagen den 25 dennes kl. 8 fm
justera detta protokoll hos ordföranden.

§2.
Vid föredragning af det af Kommunal Nämnden upprättade
förslaget till Stat för kommunen för nästkommande år,
yrkade Herr Baron A. Leijonhufvud att ett i detsamma
upptaget belopp af 500 Kronor till Skrifmaterialier
måtte nedsättas till 300 Kronor, hvaremot af andra talare yrka-
des antagande af förslaget i oförändradt Skick; efter
förd diskussion och framstäld proposition blef detta se-
nare yrkande Stämmans beslut, mot hvilket beslut, i hvad
detsamma rörer ofvanberörda belopp reservation anfördes
Herr Baron Leijonhufvud.
Stämman har sålunda faststält nedanstående Stat för kommunen för
nästkommande år 1891

{Utgifter}
{Till fattigvården}
Lön och kost åt föreståndaren med familj 704.-

Lön och Stat åt dräng 375

Lön och kost åt piga 160

Läkarearvode 75

Till Predikobiträde vid Tacktorp 50

Kläder och underhåll åt hjon derstädes 2660

för underhåll af hus, dragare och inventarier 600

Onera 100

För uppförande af magasinsbyggnad vid Tacktorp 600

Ränta och amortering af fattiggårdslånet 1600

Till hjon utom anstalten 1200

Till extra och oförutsedda utgifter {476-} 8600

{Till öfriga behof}
Lön till Barnmorskan 200

Lön till fjerdingsman och Brandrotemästare 330

Ränta och amortering af jernvägsskulden 900

Till Skrifmaterialier och protokollsföring 500

Jura stolae till pastor samt för prestuppbörden 200

Till oförutsedda behof {370}{2500} 11100

{Inkomster: som ej behöfva uttaxeras:}
Beräknad afkastning af Tacktorp 3000

Af Eskisltuna Stad för Westermarken 250

Hundskatte medel 300

Bränvinsmedel {300} 3850

{Erforderlig uttaxering}
Till fattigvården: 34000 fyrkar à 15 öre 5100

Till Öfriga behof: 34000 fyrkar à 8 öre {2720}
7820

Beräknad afkortning {570 7250} 11100

§3.
Föredrogs en från Baron A. Leijonhufvud inkommen motion
af innehåll, "att sedan revisorerna återlemnat de reviderade räken-
skaperna och nämnden förklarat sig öfver möjligen gjorda
anmärkningar, de aflemnas så tidigt till Stämmans ordför-
ande, att han kan utfärda kungörelse i likhet med hvad
65§ om kommunalstyrelse på landet af den 21 Mars 1862
bestämmer, rörande debiterings- och uppbörds-längdernas gransk-
ning." Som förevarande motion icke blifvit behörigen kun-
gjord att vid denna stämma behandlas, beslöts att sådant
skulle ske vid först inträffande stämma.

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt den 25 Oktober 1890.
/H. Persson/
/C.A. Thorild/

Uppläst från predikstolen Söndagen den 26 Okt. 1890
af /A. Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 oktober 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105307.

Personrelationer