Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 februari 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 februari 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors' Socken
den 18:de Februari 1873.

{§.1.}
Efter det inbjudning utgått till aktieteckning i Oxel-
ösund - Flen - Westmanlands Jernvägs - Aktiebolag,
som hade för afsigt att anlägga och trafikera
bredspårig jernbana från Oxelösunds hamn vid
Östersjön, öfver Flen och genom Fors' Socken
till ändpunkter på Westmanlands jernbane-system;
så hade denna Kommunalstämma blifvit ut-
lyst, på det Fors' socken måtte fatta beslut
om och till hvad belopp Socknen ville teckna
aktier för befordrandet af denna jernvägs-
anläggning.

Wid ärendets företagande upplästes och redo-
gjordes för hithörande handlingar, deraf hufvud-
sakligen inhemtades, att i och med nu skeende aktie-
teckning, komme att istället förfalla den teckning
till jernvägen, som, under annan förutsättning om före-
tagets bringande till stånd, skedde den 30 September
1872 här i socknen; att bolagets aktiekapital, enligt
de af Kongl. Maj:ts fastställda bolagsreglorna, skulle
utgöra minst 4 millioner och högst 6 millioner riks-
daler fördeladt i aktier, hvarje lydande å 100 riks-
daler rmt; [riksmynt] att aktier för sammanräknadt 4,600,000 rd [riksdaler]
redan vid inbjudningens utfärdande blifvit
tecknade, under vilkor, att återstående 1,400,000 rd
af andra deltagare tecknas; samt att tecknade aktier
skulle betalas sålunda, att 10 procent erläggas vid
första inbetalningen, en månad efter kungörelse, och
derefter med 5 procent hvarje gång å de tider,
Bolagets Styrelse bestämmer, dock så, att hela
aktiebeloppet vore inbetaldt inom två år från
första inbetalningen; egande Bolagsman att i
förskott inbetala hela beloppet af aktien och
då åtnjuta å de förskottsvis gjorda inbetalnin-
garne fem procent årlig ränta intill de tider,
då hvarje serskild inbetalning eljst skulle, enligt
Styrelsens beslut, fullgöras. -

Innan hufvudfrågan förekom till afgörande,
hemställde Ordföranden, att stämman måtte
fatta det beslut, att den uttaxering, som
inom Kommunen kunde blifva en följd af
en nu beslutad aktieteckning,
måtte ske efter allmänna fyrktal, såsom till
andra Kommunalbehof; och denna fram-
ställning besvarades enhälligt med ja.

Arrendatorn till egendomen Lagersberg, Herr
C. J. Lundberg, yrkade att nämnda uttaxering
icke i något fall måtte komma att drabba
arrendatorer för fyrkar utaf den arrenderade
egendomen, utan egendomsegarne vidkännas
denna taxering; men då stämman icke egde
befogenhet att reglera ifrågavarande förhål-
lande emellan egare och arrendatorer, föranledde
Herr Lundbergs yrkande icke till annat, än
att påståendet, på Herr Lundbergs begäran,
skulle i protokollet intagas. -

Då hufvudfrågan derefter företogs,
yrkades:

1:o af Herrar L. F. Ståhlberg och C. Zethelius: att
stämman måtte besluta aktieteckning för Socknens
räkning till belopp af 25000 rd rmt;
[riksdaler, riksmynt]

2:o af Herr C. Bergstedt: att stämman måtte besluta
sådan aktieteckning för 15000 rd rmt.

Wid framställda propositioner på dessa
yrkanden, svarades blandade ja och nej, och
då Ordföranden förklarade ja öfvervägande,
begärdes votering, som vidtogs efter en så ly-
dande, af stämman godkänd, proposition:

"Den, som bifaller aktieteckning på 25000 rd
{svarar ja}.
Den det ej vill, {svarar nej}.
Winner nej, har stämman beslutat att teckna
aktier för 15000 rd uti ifrågavarande bolag."

Härefter uppropades de röstegande efter
den för Socknen nu gällande fyrktalslängd; och
vid summering utaf rösterne befunnos afgifna
1651 ja-röster och 1768 nej-röster, i följd hvaraf
Kommunalstämman hade beslutat, som följer:

Fors' Kommun, som enligt Kommunalstämmo-
beslut den 30 September 1872 förbundit sig att
med 15000 rd rmt befordra anläggning af då ifrågasatt jernväg
emellan Flen och Westmanland utfäster sig att, med från-
gående af sitt nyssberörda beslut, taga etthundra-
femtio aktier, hvardera å 100 rd rmt, till ett
belopp motsvarande FemtonTusen (15000) riks-
daler, uti det af åtskilliga in - och utländske
män bildade Jernvägs aktiebolaget Oxelösund -
Flen - Westmanland, hvars ändamål är att
anlägga och trafikera jernväg med 4,83 fots
spårvidd från Oxelösund öfver Flen och till
ändpunkter i Wetsmanland, dels vid Wal-
skogs station på Köping - Hultsbanan, och
dels, öfver Quicksund, vid blifvande station på
beslutade banan emellan Köping och Westerås.

I protokollet skulle antecknas att
Arrendatorn Lundberg röstat för Lagersbergs
egendom, enligt fyrktalslängden, samt att
närvarande Bruksegaren C. Zethelius icke
röstat för egendomen Faskunge, enär den-
samma vore utarrenderad. -

Härefter beslutades:

1:o Åt Kommunal Nämnden uppdrages att
hos Kongl. Maj:t i underdånighet söka tillstånd
till upptagande af amorteringslån å 15000 rd
för Kommunens räkning, till liquiderande
af förestående aktieteckning; skolande
dervid 1 procents årlig amortering afses.

2:o Kommunalstämman utser Herr Friherre
D. Hermelin att vara Ombud för Fors
kommun vid den till den 11 instundande
Mars utlysta konstituerande bolagsstäm-
man med Oxelösund - Flen - Westmanland jern-
vägs - aktiebolag; hållande stämman för
gildt hvad Ombudet gör och låter. -

S.D. Uppläst och Justerat

/D. Hermelin/
/L;F;Ståhlberg/
/C. Zethelius./
/G;Bergstedt:/
/P,G, Anderson/
/Carl Joh; Lundberg/
/A,F, Ericsson/
/A;G; Andersson/

Uppläst i Fors försl:s Kyrka den 23 Febr 1873
af
/J.E. Janson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 18 februari 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105300.

Personrelationer