Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 mars 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 mars 1888

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kom-
munalStämma med Fors Socken i
Sockenstugan den 17 Mars 1888.

§1.
Sedan stämman förklarats vara lagligen utlyst utsågos
Herrar Baron A. Leijonhufvud och C. H. Bergstedt att fre-
dagen den 23 dennes justera detta protokoll hos ordföran-
den.

§2.
Föredrogs och upplästes revisorernes berättelse öfver verkstäld
granskning af Kommunal Nämndens Räkenskaper och för-
valtning för näst föregående år, hvarvid uppstod diskussion
i anledning af ene revisorns, Herr Baron A. Leijonhufvuds
gjorda anmärkning om obehörigheten af en af nämnden be-
slutad utbetalning af 4 Kronor från Kommunens kassa i
och för nästlidet års bevillningstaxering, hvarunder yrka-
des dels anmärkningens ogillande, dels ock af Herr
Baron Leijonhufvud, att anmärkta beloppet skulle till Kas-
san återbetalas; efter slutad diskussion beslöt stämman
anmärkningens ogillande, mot hvilket beslut anmäl-
des reservation af Herr Baron A. Leijonhufvud hvar-
jemte ordföranden, på hvars framställning ofvanberörda
utbetalning beslutats förklarade att han skulle till Kassan
återbetala ofvan berörda 4 Kronor.

Därefter beslöt stämman att i enlighet med revisorer-
nes förslag bevilja nämnden full ansvarsfrihet
för nästlidet års räkenskaper och förvaltning.

§ 3.
Inom nämnden hade väckts och utarbetats följande
förslag till förändradt sätt för uppbörden af sådana
personella m. fl. afgifter till presterskapets aflöning,
hvilka skola uppbäras den 1 Oktober hvarje år,
och blef nu detta förslag af Stämman antaget ock
godkändt sålunda:

1:o Den s.k. höstuppbörden af afgifter till Presterskapets
aflöning kommer hädanefter och tills vidare ej att
ega rum.

2:o De afgifter, som vid berörda tillfälle skolat upp-
tagas, komma hädanefter att debiteras och uppbä-
ras:
a) s.k. ständiga penningar samt den af bruk, qvar-
nar, fabriker m.m. utgående 1 procent af taxe-
rade inkomstbeloppet i sammanhang med från
hemman och lägenheter utgående lösen för span-
mål och smör, före den 1 Mars följande år.

b) alla personliga afgifter äfvensom den lösen för,
dagsverken, som erläggs af gemenskapen vid armén,
i sammanhang med 1:a Kommunaluppbörden
för samma år, och hvilken eger rum det derpåföljan-
de året.

Då emellertid löntagaren är berättigad att senast
14 dagar efter hållen uppbördsstämma, hvilken skall
ega rum före den 1 Oktober hvarje år, bekomme de
influtna beloppen samt ej kan antagas vara villig
efterskänka denna sin rätt att på föreskrifven tid
erhålla löneafgifter, måste KommunalKassan till
löntagaren förskottera ett belopp, svarande mot hvad
af uppbörden kan antagas hafva bort inflyta, hva-
dan stämman vidare beslutar:

3:o att af KommunalKassan skall den 1 Oktober hvar-
je år, så länge denna öfverenskommelse varar, utbe-
talas i jemna Kronorstal ett belopp, svarande mot
ättio procent af den af Kyrkoherden och vederböran-
de uppbördsman förslagsvis uppgjorda beräkning
af uppbördsbeloppet.

4:o att inflytande afgifter i öfrigt levereras till
Kyrkoherden i församlingen, i den mån desam-
ma inflyta och ej äro erforderliga för betänkande
af ofvan berörda förskott.

5:o att personella afgifter, oberoende af huru desamma inflyta,
tillsvidare levereras till Kyrkoherden i församlingen med
åttiofem /85/ procent af debiterade beloppet mot det
att afgifterna ingå till KommunalKassan.

6:o att detta procentbelopp kan höjas eller sänkas, i
den mån det visar sig, huru uppbörden af denna af-
gift under årens lopp utfaller, samt

7:o att i Kommunens räkenskaper upplägges ett särskildt
konto "Presterskapets aflöning", som fullständigt visar
förhållandet med medel från Kommunen för prester-
skapets aflöning i enlighet med ofvanstående beslut.
För att detta beslut skall kunna träda i verkställighet
fordras dock dess godkännande, i hvad desamma- an-
går af Sockens Kyrkostämma samt kyrkoherden i
församlingen, hvadan protokollsutdrag skall till Kyrko-
stämmans ordförande aflåtas, och ofvanberörda god-
kännanden afvaktas.

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt
/Ax; Kson Leijonhuvud/
/C. H. Bergstedt/

Uppläst i Forss kyrka den 1 April 1888 af / E.G. Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 mars 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105294.

Personrelationer