Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 februari 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 februari 1906

Anmärkning

Protokoll hållet vid
kommunalstämma med
Fors socken i sockenstugan
den 17 Februari 1906.


{§ 1}
Att justera dagens protokoll utsågos för-
valtaren E Laurén och fjärdningsmannen C.A.
Thorild.

{§ 2.}
Sedan Kungl. Patriotiska sällskapet genom
beslut den 21. December 1905 tilldelat träd-
gårdsmästaren Johan Alfred Hofgren i Rosens-
berg å Flacksta sin större medalj för be-
römlig odlingsflit, hade medaljen öfversändts
till kommunalstämmans ordförande, för
att Hofgren å kommunalstämma till-
ställas, hvilket nu utfördes, under fram-
hållande af det gagnande föredöme Hof-
gren genom sin odlingsflit gifvit och hvilket,
mer än hvad fallet är, borde mana an-
dra, att följa i hans fotspår, i stället
för att i främmande land söka en
oviss bergning.

{§ 3.}
Af kommunalnämnden hade löjtnan-
ten H. Lindhés vid ordinaie kommunal-
stämma den 27. December 1905, §15, väckta
förslag, om anslag af Tvåhundra kronor
till anordnande af s.k. småbrukarekurser,
blifvit tillstyrkt. Sedan förslagställaren fram-
hållit, att anordnandet af dessa kurser bor-
de öfverlämnas åt en af kommunalstäm-
man utsedd kommitté, som ägde att vid full-
görandet af sitt uppdrag följa af Hushållnings-
sällskapet utfärdadt program, beslöt kommu-
nalstämman bifalla det väckta förslaget
och till kommitterade för kursernas anord-
nande utse:

löjtnanten H. Lindhé
trädgårdsmästaren J.A. Hofgren och
hemmansägaren N.Nilsson,

hvilka skulle mot kvitto och framtida re-
dovisning lyfta anslagna beloppet 200:- kronor.

{§ 4.}
I en till kommunalnämnden ingifven
skrifvelse hade fru Ebba Malmborg i Eskils-
tuna, å "Föreningen Sanatoriehjälp åt obe-
medlade lungsjuka" vägnar anhållit om
ett bidrag för år 1906 af Sjuhundra kronor till driftkostnadernas
bestridande vid ett af föreningen plane-
radt hvilohem för sådana lungsjuka, hvil-
ka i väntan på sanatorievård, borde skiljas
från hemmen. Denna begäran hade kom-
munalnämnden på anförda skäl till-
styrkt samt framhållit, dels att belop-
pet, i händelse planerade hvilohemmet
icke kunde komma till stånd, måtte
få utgå till utvidgandet af redan
nu befintliga ligghallar, dels ock att
en af nämndens ledamöter, Herr W.
Westergren, skulle, för kontrollerandet af
medlens rätta användning, taga säte
och stämma i föreningens styrelse.

Denna nämndens förslag blef af kom-
munalstämman bifallet på sätt nämnden förordat.

{§ 5.}
Af herr J.M. Åkerlund väcktes förslag,
at de kommunala kungörelserna skulle,
utom i stadens två öfriga tidningar, äfven in-
föras i tidningen Folket. Detta förslag förkla-
rades hvilande till nästa stämma.

Som ofvan
[C.Hyltén Cavallius.]

Justeradt
[Erik Laurén,]
[C.A. Thorild]

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 25 Februari 1906 af
[E Malmborg]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 februari 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105292.

Personrelationer