Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 december 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 december 1894

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunal stämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 17 December 1894.

§1.
Sedan, uppå gjord framställning, Stämman förklarats
vara lagligen utlyst, utsågos Herrar Ingeniören W.
Sundell och handlanden C.A. Thorild att Lördagen
den 22 dennes justera detta protokoll hos ordföran-
den.

§2.
Innevarande års Fyrktals - Vägfyrktals - samt
debiterings - och uppbördslängder, till granskning
företedde, lemnades utan anmärkning

§3.
Företogs medels slutna sedlar val af ledamöter
i Kommunal Nämnden och utsågos härtill för en
tid af fyra år intill utgången af år 1898
Bokhållaren C.S. Starck vid Tunafors med 11709 R
Gårdsegaren C.A. Lindqvist vid Kinaborg med 11649 R
Handlanden C.A. Thorild i Kina med 11612 R
Förman G. Larsson i Föreningsborg med 11191 R
Godsegaren S. Persson å Lagersberg med 10720 R
Befallningsman C.J. Fahlborg vid Hagby med 10668 R

Qvarstående i Nämnden till 1896 års utgång:
Disponenten Joseph E. Jonsson vid Skogstorp,
Landtbrukaren H. Persson i Svallinge
Landtbrukaren O. Eriksson i Lundby,
Arrendatorn J.G. Andersson i Stenby samt
Arrendatorn A.J. Korell i Wiby

Till Suppleanter för en tid af två år utsågos:
Faktoriskrifvaren R.A. Lingmark vid Carl Gustafs Stad
Landtbrukaren A.F. Eriksson i Flacksta
Ingeniören M. Brunskog vid Tunafors
Slagtaren G. Larsson vid Johanneberg
Gordsegaren C.A. Forsberg vid Hebron

§4
Till Ordförande i Kommunal Nämnden valdes
Godsegaren S. Persson å Lagersberg och till vice
ordförande Handlanden C.A. Thorild i Kina

§5.
Till ordförande i Kommunal stämman valdes för-
valtaren G.A. Svedin vid Carl Gustafs Stad
och vice ordförande Godsegaren S. Persson vid
Lagersberg.

§6.
Till revisorer för granskning af Kommunal nämn-
dens räkenskaper och förvaltning innevarande
år valdes
Herrar Ingeniören W. Sundell, sammankallande och
Ingeniören M. Brunskog, samt till
Suppleant Stationsinspektoren J. Ericsson

§7.
Till elektorer för landstingsmäns väljande valdes
Herrar förvaltaren A. Svedin vid Carl Gustafs Stad
Godsegaren S. Persson å Lagersberg och
Landtbrukaren O. Eriksson i Lundby samt till
suppleanter i nedan nämnda ordning
Trädgårdsmästaren C.A. Borgström vid Grindstugan 56
Byggmästaren C.V. Johansson vid Grindstugan 48 och
Gårdsegaren C.E. Pettersson i Lorentsberg No 1.

§8.
Sedan från Herr Kronofogden i fögderiet kommit
skrifvelse med anmodan förrätta val till fjer-
dingsman efter handlanden C.A. Thorild i
Kina, som afsagt sig uppdraget, företogs nu
sådant val hvarvid och sedan för berörde
Herr C.A. Thorild, på uppmaning dertill, förklarat
sig mottaga återval, han nu omvaldes till
fjerdingsman från nästkommande års början

§9.
Till ledamöter i nästkommande års bevill-
nings Beredning valdes Herrar Godsegaren S. Persson
å Lagersberg och Handlanden C.A. Thorild i
Kina samt till Suppleant Landtbrukaren
H. Persson å Svallinge.

§10
Till Brandrotemästare för nästkommande år
valdes arrendatorn A.J. Korell i Wiby och arren-
datorn J.A. Lundqvist i Kråktorp, hvilka här-
för erhålla arvode 30 Kronor.

§11.
Till Sockenombud att närvara vid sammanträ-
den med allmäningsintressenterna inom häradet
under nästa år utsågs Landtbrukaren H. Persson
i Svallinge hvilken ock bemyndigas uppbära
och utdela allmänningsmedlen, som tillfalla
hemmanen inom kommunen.

§12
Till ombud att under nästkommande år
upprätta priskurant å de varor och persedlar, som
Skola upptagas i nästkommande års marke-
gångstaxa utsågs Landtbrukaren O. Eriksson i
Lundby.

§13.
Till ombud att närvara vid sammanträden
med de tingshusbyggnadsskyldige inom
tingslaget under nästkommande år, samt
dervid föra och besluta i förekommande frå-
gor utsågs förvaltaren A Svedin vid Carl
Gustafs Stad

§14.
Till ombud att närvara vid sammanträden
med de väghållningsskyldige inom Vester Re-
karne väghållningsdistrikt under nästkomman-
de år samt dervid föra talan och besluta i
förekommande frågor utsågs Landtbrukaren
H. Persson i Svallinge.

§15.
Till snöfogdar för nedannämnda ploglag un-
der nästkommande utsågos i enlighet med
faststäld turlista
1:a Ploglaget, Kapten E. Zethelius för Hattran
2 Ploglaget, Befallningsman i Jansson för Skjulsta No 1
3 Ploglaget, Stationsinspektoren J. Ericsson för Tuna bost.
4 Ploglaget, Godsegaren S. Persson för Lagersberg
5 Ploglaget, Befallningsman Pettersson för Berga
6 Ploglaget, Arrendatorn C.G. Pettersson för Gredby Litt G.
7 Ploglaget Kyrkowärden P.G. Andersson för Kohlsta 1.
8 Ploglaget Befallningsman J.P. Pettersson för Åsby No 1.

Som ofvan
/A.Svedin./

justeradt

/Wilh,Sundell/
/C.A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 23 December 1894 af
/A Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 december 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105291.

Personrelationer