Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 december 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 december 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt i kommunal
stämma med Fors Socken den
17 December 1863.


{§.1.}
Mönstrades församlingens Äldre fattiga och bestäm-
des understödet till den för sex månader, från den
1 januarii till den 1 Julii 1864, sålunda:

{1:o inom Fattighuset.}

N:o 1. Förestånderska. - Vakant.

2. Ofärdiga Brita Sofia Carlsdotter erhåller vanlig kost och
i varje månad - 1 Rd.
[riksdaler]

3. Carl Perssons enka Brita Ersdotter erhåller vanlig kost och
i varje månad - 1 Rd.
{Samt anslag till ett par kängor.}

4. Enkan Anna Maria Lund - erhåller vanlig kost och
i varje månad - 1 Rd.

5. Enkan Anna Brita Soldin - erhåller vanlig kost och
i varje månad - 1 Rd.

6. Enkan Maria Ersdotter - erhåller vanlig kost och
i varje månad - 1 Rd.

7. Enkan Kjellquist - erhåller vanlig kost och
i varje månad - 1 Rd.

8. Enkan Elisabeth Lindström - erhåller vanlig kost och
i varje månad - 1 Rd.

9. Enkan Anna Stina Bengtsdotter - erhåller vanlig kost och
i varje månad - 1 Rd.

[MARG: död]

10. Enkan Piff - erhåller vanlig kost och
i varje månad - 1 Rd.
{Samt anslag till ett par kängor.}

11. Mindre vetande Stina Olsdotter får bo i fattighuset och
erhålla extra understöd i händelse af behof.

12. Arbetskarlen Branting och hans hustru får bo i fattig-
stugeskammaren, erhålla vedbrand och i månaden - 1 Rd 50 öre
mot skyldighet att Branting spåntar all ved till fattig-
huset utan serskild ersättning. För hustrun erhålles
ock serskild fattighjelp, i händelse af behof.

13. Enkan Brita Stina Lundquist på Fors S:en intages i fattig-
huset, får vanlig kost och i månaden - 1 Rd.

14. Mindre vetande Catharina Olsdotter från Spiksmeds-
torp får hel fattigkost och i månaden - 1 Rd.

För biträde i fattighuset, i brist af sköterska, erhålla
fattighushjonen gemensamt 1 Rd à 1 Rd 50 öre i månaden,
efter göromålens beskaffenhet.


{2:o Utom Fattighuset.}
N:o 15. Olof Ohlsson Enka på Åsby egor, i månaden - 1 Rd 85. öre.

16. Förlamade Skräddarlärlingen Johan Oskar Flodberg -
i månaden 1 Rd 50. öre.

17. Enkan Brita Flodin i Lustigstugan - i månaden 2 Rd 35 öre.

18. Enklingen Lars Nilsson från Mesta, - 4 Rd
i hyreshjelp på
halfåret samt sjukhjelp efter behof.

19. förra Pigan Brita Catharina Persdotter på Båtmansbacken,
till hyra och ved, i hvarje månad - 1 Rd.

20. Enkan Sofia Lovisa Hedlund på Båtmansbacken,
hyreshjelp på halfår 5 Rd 75 öre.

[MARG: bet]

21. Enkan Ljungberg på Fors Socken,
hyreshjelp på halfår 3 Rd.

[MARG: bet]

22. Sågaren Sjöquists Enka,
hyreshjälp på halfår 5 Rd.

[MARG: bet]

23. Lars Jansson i Löppinge, i hvarje månad - 2 Rd 12 öre.

[MARG: död]

{§.2.}
Understödet till denna församlings fattiga barn af
Gallénska medlen bestämdes för sex månader, från
den 1 Januarii till Julii 1864; ock skulle dessa
barn i hvarje månad erhålla:

N:o.1. Aflidna Pigan Kajsa Lotta Larsdotters på Fors
Socken dotter {Regina Charlotta}, hos Smeden
Hammarbäck på Tunafors - 1 Rd 25 öre.

2. Samma qvinnas dotter {Johanna}, hos Skräddaren
Söderströms Enka i Löfsäter, Tumbo Socken, - 4:-

3. Enkan Göranssons barn på Fors Socken, hos henne, - 2:-
{och hyreshjelp på halfår 6 Rd.}

4. Afl. Lars Peter Olssons 3 barn från Lilla Myran, hos Modren - 5:-

5. Afskedade Soldaten Per Erik Kopps 2:ne döttrar, hos
Nämndemannen And. Persson i Kohlsta, - 4:-

6. Aflidne drängen Per Erik Perssons på Gredby egor son
{Carl Erik}, hos Statdrängen Carl Johan Petersson
Vid Thorsberga, Stenquista Socken, - 4:-

7. Samme mans dotter {Johanna Sofia}, hos Skräd-
daren Carl Erik Larsson i Löfhult, Lijsta S:en, - 4:-

8. Aflidne Drängen Fredrik Gustafssons Enkas
2:ne barn på Fors Socken, hos henne, - 3:-
{samt 1 par kängor åt hvardera barnet.}

9. Gesällen And. Gust. Hellmans Enkas barn i Carl
Gustafs Stad, hos henne, - 3:-

10. Bortflyttade hustru Hagströms hos Torparen Anders
Åersson i Rågbergstorp på Kohlsta egor qvarlem-
nade dotter {Sofia Josefina}, förskottsvis för
modren - 2:-

11. Arbetskarlen Lars Anderssons i Brunnsbacken
Enkas barn, hos henne - 2:-
{få mat vid skolan, då den de
samt hyreshjälp på halfår 6 Rd.}

12. Aflidne Drängen Gustaf Anderssons från
Hagby son {Carl Gustaf, hos morfadren afsk.
Soldaten Johan Erik Skön i Granlund, Öja Socken, - 4:-

13. Arbetskarlen Peter Perssons på Westermarken Enkas
2:ne söner, {ofärdige Johan} och {Frans}, hos henne, - 5:-


{§.3.}
Förre Nämndemannen Erik Olsson i Kälby före-
kom och anhöll att han, som förut har 25 Rd i
årligt underhåll af framlidne Revissions Sekreteraren
Birger Fedrik Rothoffs testatemtsmedel, måtte, i
anseende till förökad sjuklighet, erhålla ytterligare
25 Rd årligt anslag.

Socken Nämndens Ledamöter, som nu voro när-
varande, pröfvade denna ansökning och biföllo
densamma; dock skulle saken hänskjutas till
KyrkoRådet, som jemväl deri egde beslutande-
rätt.


{§.4.}
Fäljande tjenstemän i Kommunen tillsattes, att
tjenstgöra under år 1864:

1:o Sexmän.
i Mesta Rote: Egaren till Skjulsta N:o 1.
i Hagby Rote: Egaren till Åsby för Lund.
i Kohlsta Rote: Innehavaren af Flackersta.

2:o Magazinsföreståndare: Nämndemannen Aand. Persson i Kohlsta.

3:o Fattigföreståndare: Egaren af Skjulsta N:o 2.

4:o Gode Män vid Landtmäteriförrättningar, enligt Skiftesstadgan:
förre Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
Hemmansegaren Erik Ersson i Kohlsta

5:o God man för tillsyn å förmynderskap:
Possessionaten Claës Ulrik Bergstedt på Lagersberg.

6:o Besigtningsmän då rofdjur fällas:
Kyrkovärden Lars Hansson i Kohlsta
Hemmansegaren Carl Nilsson i Flacksta.

7:o Plogmästare:
1:sta Ploglaget: Egaren af Kälsta
2:dra Ploglaget: Egaren till Mesta N:o 1.
3:dje Ploglaget: Innehafvaren af Gredbylotten Nr:o 9.
4:de Ploglaget: Innehafvaren af Stenby
5:te Ploglaget: Egaren af Hagby.
6:te Ploglaget: Egaren af Tunafors
7:de Ploglaget: Egaren af Faskunge.

8:o Revisorer å de Kommunala räkenskaperne för detta år.
Herr L.P. Ramström på Lagersberg
Fabrikören L.F. Ståhlberg på Stålfors
Suppleant: Herr Nybohm på Tacktorp.

9:o Ombud vid Markegångssättning:
Nämndemannen Anders Persson i Kohlsta.

10. Ledamot i Bevillnings Beredningen:
Possessionaten C.U. Bergstedt på Lagersberg
Suppleant: Kyrkovärden Lars Hansson i Kohlsta.

11. Brandstodskomiten.
Ordförande:
Egaren af Svallinge Herr Sven Palmgren.

Ledamöter:
f.d. Nämndemanen Jonas Ersson i Stenby
Kyrkovärden Lars Hansson i kohlsta
Egaren till Lundby Herr W.A. Öhman.

Suppleanter:
Byggmästaren Axel Birger Carlström, Rosenholm
Herr Nybohm på Tacktorp.

Brandrotmästare:
Sexmännen i hvar sina rotar,
Biträdde af Muraren Anders Hedin
i Ärna.


{§.5.}
Företeddes och granskades fyrktalslängden och
debiteringslängden å Kommunal-utskylderne
för innevarande år, Hvilka begge längder god-
kändes, sedan , på Herr L.F. Ståhlbergs erinran,
1 Rd 87 öre debiterade utskylden på Arbetaren C.
Blomberg vid Stålfors afkortats, emedan
denne Blomberg aflidit i sistlidne Februarii månad.


{§.6.}
Stämman utsåg Herrar Palmgren och Öhman
att jemte Ordföranden justera detta protokoll.

Uppläst och justeradt
/C,Bergstedt;/
/Sv; Palmgren/
/W,A, Öhman/

Uppläst i Eskilstuna K:ka d 20 Dec 1863 af
/Y J, Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 december 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105290.

Personrelationer