Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 augusti 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 augusti 1889

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Stämma med Fors Socken i Socken-
Stugan den 17 Augusti 1889

§1.
Stämman förklarades, uppå derom framstäld förfrågan,
vara lagligen utlyst, hvarefter Herrar J. G. Andersson i Sten-
by och P. G. Andersson i Kohlsta N:o 2 utsågos att
justera dagens protokoll.

§2.
Restlängden öfver vid 2:a uppbördsstämman obetalda
Kommunalutskylder företeddes, granskades och godkän-
des utan anmärkning.

§3.
I och för förklarings afgifvande föredrogos Stadsfull-
mäktiges i Eskilstuna till Kongl. Maj:t. Stälda under-
dåniga besvär rörande aflidne fabriksidkaren C. O.
Öbergs omyndiga barns mantalsskrifning inneva-
rande år; och blef ett förslag till sådan förklaring
inför Stämman föredraget, godkändt och underskrif-
vet.

§4.
Vid ånyo företagen behandling af det i protokollet
för den 26 sistlidne juni har ofvan afhandlade
ärende, huruvida arfsmedel efter en i Amerika
afliden Svensk man, vid namn Djurling, skulle
kunna tillvinnas bröderna David Leonard och Erik
Albert Djurling - Gillström, för hvilka barn kommu-
nens fattigvårdsStyrelse är målsman, beslöt nu
Stämman i enlighet med Herr Häradshöfdingen G.
Brakels hemställan och tillstyrkan, att inga åtgärder
härför skola vidtagas.

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt den 24 Aug 1889
/P. G. Andersson/
/J. G. Andersson/

Uppläst från predikstolen i Fors kyrka Söndagen den 25 Aug. 1889
af /A Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 augusti 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 10 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105288.

Personrelationer