Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 april 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 april 1900

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kommu-
nalstämma med Fors socken
i Sockenstugan den 17 April 1900


{§ 1}
Att justera dagens protokoll utsågos Arrendatorn
A. D. Andersson i Gredby och Faktoriskrifvaren E. Laurén.

{§ 2}
Föredrogs inkommen afkortningslängd å 1899 års
kronoutskylder i Fors socken, slutande å ett belopp af
750 kronor 22 öre; och godkändes längden af stäm-
man samt försågs med påskrift härom.

{§ 3}
Kommunalstämman beslöt gifva i uppdrag
åt Fjerdingsmannen C. A. Thorild och Faktoriskrif-
varen E. Laurén att å stämmans vägnar och
med dess befogenhet under innevarande år hos
Konungens Befallningshafvande och andra
vederbörande myndigheter göra framställ-
ningar och yrkanden om rätt mantalsskrif-
ning hvartill de enligt inhemtade upplysnin-
gar anse skäl förefinnas, samt att i så-
dana frågor afgifva infordrade förklarin-
gar eller påminnelser samt äfven hos hög-
re myndigheter fullfölja frågor af sådan
beskaffenhet.

Som ofvan
/Joseph. Jonson/

Justeradt
/Erik Lauren./
/Axel. D. Andersson./

Uppläst i Fors kyrka d. 22 April 1900
/Joh. Hagström/
p.adj.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 17 april 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105287.

Personrelationer