Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 augusti 1899 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 augusti 1899 (2)

Anmärkning

Protokoll vid sammanträde
inför undertecknad Kommu-
nalstämmans i Fors socken
ordförande, den 16. Augusti 1899
i sockenstugan af nämnda
kommuns vid rikdagsman-
naval röstberättigade med-
lemmar, för val af Riks-
dagsman i Riksdagens Andra
kammare för den valkrets,
som utgöres af Vester- och
Öster- Rekarne härad, för
valperioden 1900-1902.

{§1}
Den af Herr Domhafvanden utfärdade
kungörelsen för valet samt de §§ i Riksdagsord-
ningen, hvilka angå valrätt och valbarhet
till Riksdagens Andra kammare, upplästes.

{§2.}
Vid derefter företaget upprop efter röstlängden
aflemnades af kommunens 377 röstberättigade
medlemmar valsedlar af 315 män, hvarjemte föl-
jande anmälde sig vilja utöfva rösträtt, nem-
ligen

Faktoriarbetaren H. E. Ryen från Fridhem, Jern-
arbetaren C. A. Kåberg från Carl Johans torp,
Smidesarbetarne O. A. Thomson och A. L. Ekström,
Verkstadsarbetaren Carl August Andersson och Faktori-
arbetaren C. D. Sundholm, samtliga från Draken-
skjöldska åkern N:o 102, samt Arbetaren C. G. Carls-
son i Tegeldalen,

men vägrades; Ryen emedan han på grund af
afflyttning till Eskilstuna stad ej vore intagen
i 1899 års mantalslängd för Fors socken, Kåberg,
Thomson, Ekström, Andersson och Sundholm
emedan den af dem egda fastigheten var i
fyrktalslängden upptagen såsom egd af Bo-
stadsföreningen Stjernan, och de ej å Kom-
munalstämma begärt och erhållit rätt att
för fastigheten rösta, samt Carlsson, som väl
betalt kommunalutskylder för den af honom
tillsammans med J. E. Carlsson egda fastighe-
ten Drakenskjöldska åkern N:o 115, emedan han
häftade för honom personligen påförda ut-
skylder för inkomst.

{§3.}
Då, på framstäld fråga, flera röstande ej an-
mälde sig företogs, i närvaro och under
kontroll af Herrar Inspektoren P. H. Dahlbom
och Handlanden C. A. Thorild, öppnandet af
afgifna röstsedlar, hvarvid befanns att
Skolläraren och Organisten W. P. Johansson i
Öja erhållit 247 och
Landtbrukaren Sven Persson å Lagersberg i
Fors socken 68 röster.

{§4.}
Valsedlarna genomdrogos med tråd och förseg
lades med undertecknads, ordförande, samt Fak-
toriskrifvaren E. Lauréns sigill.

{§5.}
Valprotokollet och statistisk redogörelse öfver
valet skola till Herr Domhafvanden insändas.

Som ofvan
/C Hyltén-Cavallius/
Kommunalstämmans i Fors ordförande.

Protokollets riktighet bestyrka:
/P. H Dahlbom./
/C. A. Thorild./

Rätt afskrifvet, betygar:
/C, Hyltén Cavallius./

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 20 Augusti 1899 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 augusti 1899 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 15 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105278.

Personrelationer