Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 januari 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 januari 1868

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken
den 15 Januari 1868.

{§.1.}
Debiterings- och Fyrktalslängderna för år 1867,
hvilka i behörig tid varit för granskning
tillgänglige, godkändes och underskrefvos.

{§.2.}
Som förlamade Skräddarlärlingen Johan Oskar
Flodberg nu blifvit sängliggande sjuk och intagits
tillsvidare i fattighuset, men hans skötsel der-
städes är svår att åstadkomma, beslöts att
hos Rekarne Lazaretts Direktion skulle sökas
få Flodberg intagen å Lazarettet. Om detta
afslås, eller om Flodberg från Lazarettet
utgår obotad, skulle han å fattighuset
underhållas; och anslogs för det fallet
åt honom full fattigkost. Under vistandet
å Lazarettet skulle församlingen åt Flodberg
bekosta nödigt linne.

{§.3.}
I anledning deraf att hustru Jäderfors nu
sökt fattigunderstöd, öfverlemnades åt Herr
Ordföranden och Fabrikören L. F. Ståhlberg
att pröfva behofvet deraf och bestämma
det understöd, som kan vara nödigt.

{§.4.}
Företogs till handläggning den från Kommunal-
stämma den 11 sistlidne December uppskjutna
motionen af Herr Baron Axel K:son Leijonhufvud;
om åtgärds vidtagande för Westermarkens afträ-
dande till Eskilstuna Stad samt att Staden finge
bekosta fattigvård åt alla fattighjon som
finnas å Westermarken.

Herr Fabrikören Carl Gustaf Granberg,
såsom befullmäktigadt ombud för Eskilstuna
Stad, bestred skyldighet för Staden att åtaga
sig större fattigvård än författning bestämmer,
under förklarande att Eskilstuna Stad icke
tillåtit Westermarkens bebyggande, utan tvärtom
begärt flera vräkningsdomar på byggnader der-
städes.

Församlingen beslutade ingå till Kongl. Maj:t
med ansökning, att eganderätten till Wester-
marken blefve tillagd dem, som nu hade
dispositionsrätt dertill, och att dervid blefve
upplyst, huru många byggnader finnas
på Westermarken samt huru många fat-
tiga der hafva bostad, så att utrönas
måtte huru mycket Fors Kommun blifvit
i fattigvård betungad genom Westermarkens
bebyggande.

För att verkställa utredning härutinnan
och vidtaga erforderliga åtgärder för
beslutets bringande till verkställighet, ut-
sågos Ordföranden jemte Herr Baron Leijon-
hufvud, Fabrikören L. F. Ståhlberg och
förre Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby;
och skulle Stämmans Ordförande jemväl vara
Komiterades Ordförande.

Kommunalstämma skulle hållas för före-
dragning af Komiterades blifvande utredning
i saken.-

Komiterade egde att för denna sak antaga ett
juridiskt biträde; och skulle församlingen
debiteras alla för saken uppkommande
kostnader.-

{§.5.}
Föredrogs Herr Baron Axel K:son Leijon-
hufvud den 11 sistl. December väckta
motion att jordegare och innehafvare af Kronohemman
i socknen måtte ansvara för
alla å egorna intagne inhyseshjons och
backstugusittares utskylder till fattigvården.

Herr Fabrikören Carl Gustaf Granberg,
såsom befullmäktigadt ombud för Eskilstuna
Stad, hvilken är å stämman röstberättigad,
bestred denna motion såsom stående i strid
mot Kommunalförfattningen och fattigvårds-
förordningen.

Herr Baron Leionhufvud deremot fann
det, enligt 10 §. 2 mom. i Kongl. Förordningen
om fattigvården i Riket, åligga jordegare
eller jordinnehafvare att ansvara
för intagna inhyteshjons och backstugusittares
utskylder till fattigvården; och borde
stämman så mycket heldre antaga denna
tolkning, som derigenom inskränkning kunde
ske i upplåtelserna åt backstugusittare.

Herr Granberg fann af nyssnämnde in-
skränkning blifva en följd att backstugu-
sittare och inhyseshjon, som ej vidare finge
vistas inom Fors Socken, komme att taga
sin tillflygt till den närbelägna Eskilstuna
Stad, hvilken derigenom finge betungad fat-
tigvård;- hvadan herr Granberg äfven af
detta skäl motsatte sig motionen.

Församlingen beslöt med öfvervägande
röstpluralitet, att jordegare och innehafvare
af Kronohemman i socknen skola ansvara för alla
å egorna hädanefter intagne inhyses-
hjons och backstugusittares utskylder
till fattigvården; dock skulle detta
beslut underställas Konungens Befallnings-
hafvandes pröfning.

Herr Granberg reserverade sig mot
detta beslut.

{§.6.}
Kommunalstämman förklarade sig icke
hafva något att erinra vid Enkan C.
Mathilda Freéses ansökning att vid lust-
stället Sommarro få till förtäring på stället
med eller utan mat, mot betalning tillhanda-
hålla allmänheten öl, dricka, porter, kokadt
kaffe, thé och chocolade, eller andra
icke spirituösa drycker, samt försälja
vin.

{§.7.}
Sedan Herr E. Hemning såsom exekutor af
B. F. Rothoffs testamente dertill gifvit sitt
tillstånd, medgaf Fattigvårds Styrelsen jemväl
för sin del att dottren Sofia Jonsson under
Lagersberg finge af Rothoffska tetaments-
fonden uppbära årligen femtio riksdaler
riksmynt, räknadt från och med den 1 Novem-
ber 1867. och så länge behof deraf före-
finnes.-

{§.8.}
Kommunalstämman beslöt anmäla hos Herr
E. Hemning, såsom exekutor af B. F. Rothoffs
testamente, församlingens åstundan att i
nuvarande hårda tider få till dem,
som fått sig anslag tillagde från Rothoff-
ska testamentsfonden, göra i anslagen
den tillökning, hvaraf desse kunna
vara i behof.

{§.9.}
Som afl. Statdrängen Per Olof Olssons Enka,
hvilken nyss inflyttat i socknen, anmäldt
behof af fattigunderstöd; och sedan
upplyst blifvit att hon är så utblottad
att hennes barn gå och bettla, med-
gafs att åt henne skulle lemnas lämp-
ligt understöd efter Ordförandens bepröf-
vande; dock som Enkan Olsson sednast
i Klosters Socken varit lagligen mantals-
skrifven, skulle skyldighet för Klosters
Socken att ansvara för hennes fattigvård
sökas hos Konungens Befallningshafvande
få stadgad.-

{§.10.}
Förre Statdrängen P. E. Lindberg från Ribbinge-
lund i Kjula S:n hade ankommit till
socknen och bosatt sig å Westermarken;
och som Lindberg är så utfattig att hans
2:ne barn måst tilldelas matpolletter samt
han sjelf begärt understöd, skulle sådant
lemnas honom efter Ordförandes bepröf-
vande, hvarefter ansökning göres om
Kjula församlings förpligtande att ansvara
för Lindbergs och hans barns försörjning.

{§.11.}
Åt pigan Maria Lovisa Österberg, som
förut tjenat vid Tacktorp, men nu fått
ett barn, så att fattigvårdsbehof för henne
uppstått, anslogs understöd till hyresmedel
efter Ordförandens bepröfvande.

{§.12.}
Förre Statdrängen Gustaf Gustafsson, som
från Gredby i Klosters Socken inflyttat i
Fors och begärt fattigunderstöd, samt
befunnits sådant behöfva, skulle lemnas
understöd, hvarefter detsamma återsökes
af Klosters Socken,- som ännu är Gustafssons
försörjningsort.

{§.13.}
KommunalNämnden skulle hålla entrepenad
auktion å lefvereringen af de erforder-
liga förnödenheterne till fattigvården; dock att
stämman skulle pröfva anbuden.

Samma dag uppläst & justerat
/C: Bergstedt:/

/Ax K:son Leionhufvud/
/L, F, Ståhlberg/
/Carl Joh; Lundberg/

Uppläst i Eskilstuna, Klosters och Fors k:ka Sönd. d. 19 Jan.1868
af /Joh; Wahlfisk/
Adj. Past.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 januari 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105266.

Personrelationer