Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 december 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 december 1902

Anmärkning

Protokoll, hållet vid or-
dinarie kommunalstäm-
ma med Fors socken i
sockenstugan den 15 De-
cember 1902

{[MARG: Exp. 22/12 02.]}

{§1}
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
C. A. Thorild och E. Laurén.

{§2}
Fyrktals- samt debiterings- och uppbörds-
längderna för innevarande år företeddes, gran-
skades och försågs med påskrift om godkän-
nande.

{§3}
Till ledamöter i kommunalnämnden för
en tid af fyra år, räknad från och med näst-
kommande år, valdes:

Majoren C. Hyltén-Cavallius, Carl Gustafs Stad,
Löjtnanten H. Lindhé, Hagby,
Bokhållaren C. S. Starck, Tunafors,
Fjerdingsmannen C. A. Thorild, Nyfors N:o 63 A,
Gårdsegaren C. A. Lindqvist, Nyfors N:o 80 och
Jernarbetaren G. E. Lindberg, Nyfors N:o 103.
Qvarstående intill utgången af år 1904 äro:
Landtbrukaren H. Persson, Svallinge,
Disponenten J. E. Jonsson, Skogstorp,
Arrendatorn O. Andersson, Stenby,
Slagtaren G. Larsson, Johanneberg och
Förvaltaren, E. Laurén, Carl Gustafs Stad.

{§4.}
Till suppleanter i kommunalnämnden för
åren 1903 och 1904 valdes:

Gårdsegaren P. G. Englund, Nyfors N:o 111,
Gårdsegaren A. T. Andersson, Nyfors N:o 6,
Förvaltaren C. Lybeck, Tunafors,
Kamreraren R. Lingmark, Carl Gustafs Stad och
Inspektoren P. H. Dahlbom, Skogstorp.

{§5}
Till ordförande i kommunalstämman för
en tid af fyra år, räknad från och med näst
kommande år, valdes Majoren C. Hyltén-Ca-
vallius, och till vice ordförande i stämman,
för samma tid, Disponenten Joseph Jonsson.

{§6}
Till vice ordförande i kommunalnämn-
den för en tid af fyra år, räknad från och
med år 1903, valdes Bokhållaren C. S. Starck.

{§7.}
Till revisorer för granskning af kommu-
nalnämndens räkenskaper och förvaltning un-
der innevarande år valdes Stationsinspektoren
J. Ericsson och Kamreraren R. Lingmark samt
till deras suppleant Förvaltaren C. Lybeck.

{§8.}
Till fjerdingsman för en tid af tre år,
räknad från och med nästkommande år,
återvaldes den nuvarande fjerdingsmannen
C. A. Thorild i Nyfors N:o 63 A; skolande han, mot
den ersättning af Ett tusen tvåhundra kronor per år
som finnes i kommunens utgiftsstat upptagen, utom
hvad honom enligt Nådig intruktion åligger, jem-
väl, såvidt- hans tjenst det tillåter, biträda vid utdel-
ningen af debetsedlar, närvara vid de kommu-
nala uppbördsstämmorna samt utöfva den
kommunalnämnden tillkommande tillsyn
öfver minderåriges användande i arbete vid
handtverk och fabrik m. m.

{§9.}
Företogs, jemlikt §4 i Lagen angående an-
skaffande af hästar och fordon för krigsmaktens
ställande på krigsfot af den 24 Maj 1895 enligt
dess ändrade lydelse genom Lagen den 13 Juni
1902 jemförd med Kongl Förordningen angående
verkställigheten af sagde lag den 12 Augusti 1902,
val, för en tid af fem år räknad från och
med år 1903, af särskild nämnd af fem per-
soner hvilken, efter det Konungen förordnat
om krigsmaktens ställande på krigsfot inom
kommunen, uttager de hästar och fordon, som
skola af kommunen tillhandahållas; och ut-
sågs till ledamöter i sagda nämnd:

Godsegaren Sven Persson, Lagersberg,
Arrendatorn Axel Andersson, Gredby,
Befallningsmannen C. A. Fahlborg, Hagby,
Inspektoren P. H. Dahlbom, Skogstorp och
Slagtaren G. Larsson, Johanneberg.
Vid företaget val af ordförande inom Nämn-
den utsågs härtill förenämnde S. Persson.


{§10}
Företogs, jemlikt §5, mom.2, i Lagen angåen-
de anskaffande af hästar och fordon för krigs-
maktens ställande på krigsfot af den 24 Maj
1895 enligt dess ändrade lydelse genom Lagen
den 13 Juni 1902 jemförd med Kongl. Förordnin-
gen angående verkställigheten af sagda lag
den 12 Augusti 1902, val, för en tid af fem år
räknad från och med år 1903, af en leda-
mot i den mönstringskommission som har
att pröfva de uttagna hästarnas och fordo-
nens duglighet, och utsågs härtill Godsegaren
Sven Persson å Lagersberg.

{§11.}
Till elektorer för väljande af landstings-
män under nästkommande år utsågos:

Majoren C. Hyltén-Cavallius,
Disponenten J. E. Jonson,
Inspektoren P. H. Dahlbom och
Fabrikören A. Nordström;
samt till deras suppleanter:
Godsegaren S. Persson,
Löjtnanten H. Lindhé,
Slagtaren G. Larsson och
Sliparen E. W. Eriksson.

{§12}
Till ledamöter i nästkommande års be-
villningsberedning valdes

Fjerdingsmannen C. A. Thorild och
Godsegaren S. Persson,
samt till deras suppleant
Landtbrukaren H. Persson.

{§13.}
Till sockenombud att under nästkomman-
de år närvara vid sammanträden med de tings-
husbyggnadsskyldige inom Vester- och Öster Rekarne
härad utsågs Majoren C. Hyltén-Cavallius, hvil-
ken vid alla sådana sammanträden eger föra
de tingshusbyggnadsskyldiges inom kommunen
talan.

{§14.}
Till sockenombud att under nästkomman-
de år närvara vid sammanträden med de
väghållningsskyldige inom Vester-Rekarne väghåll-
ningsdistrikt utsågs Godsegaren Sven Persson å La-
gersberg; skolande han ega föra de väghållnings
skyldiges inom kommunen talan vid samman-
träden såväl inför Vägstyrelsens ordförande som
ock inför Kronofogden, Domhafvanden, Häradsrätten
och Konungens Befallningshafvande.

{§15}
Till sockenombud att under nästkommande
år närvara vid sammanträden med intressen-
terna i Vester- Rekarne härads allmänning utsågs
Godsegaren Sven Persson å Lagersberg, hvilken jem-
väl eger lyfta och utdela de allmänningsmedel,
som komma att tillfalla hemmanen inom
kommunen.

{§16}
Till sockenombud att under nästkommande
år närvara vid sammanträden för upprättande
af priskurant å de varor och persedlar som
skola upptagas i 1903 års markegångstaxa utsågs
Godsegaren S. Persson å Lagersberg.

{§17}
Till brandrotemästare under nästkomman-
de år utsågos:

Arrendatorn J. A Lundqvist, Kråktorp och
Hemmansegaren J. A. Eriksson, Kolsta;
och ega de att härför åtnjuta ett arvode af Tret-
tio kronor.

{§18}
Med anledning af 3. §, 1 mom. i Lagen den
6 Juni 1902 om fosterbarns vård hade fråga väckts
om öfverflyttande till särskild fosterbarnsnämnd
af de kommunalnämnden enligt samma lag
åliggande skyldigheter; och beslöt stämman, att
i enlighet med denna hemställan utse sär-
skild fosterbarnsnämnd, samt valde till dess
ledamöter för en tid af fyra år, räknad från
och med år 1903:

Inspektoren P. H. Dahlbom, Skogstorp,
Fjerdingsmannnen C. A. Thorild, Nyfors
Folkskolläraren A. W. Gauffin, Gallenska skolan,
Folkskolelärarinnan Anna Hamnqvist, Nyfors, och
Fru Edla Widlund, Nyfors.
Vid derefter företaget val af ordförande ut-
sågs dertill förenämnde A. W. Gauffin.

{§19}
Delgafs stämman Länsstyrelsens utslag den
12 sistlidne November angående färjhållningen
i Hjelmaresund hvarigenom de väghållnings-
skyldige i Vester-Rekarne härads väg-
hållningsdistrikt ålades att öfvertaga
nämnda färjhållning; och beslöt Stämman,
sedan upplyst blifvit att vägstyrelsen
öfverklagat sagda utslag, låta dervid
bero; och lades utslaget till handlingarna
Som ofvan
C, Hyltén Cavallius.

Justeradt:
/Erik Laurén,/
/C. A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 21 December 1902 af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 december 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105265.

Personrelationer