Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 december 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 december 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstäm-
ma med Fors Socken den
15 December 1871.

{§.1.}
Fyrktals och Debiteringslängderne inom Fors Socken
för år 1871 företeddes och godkändes.

Kamreraren V. Kumlien tillstädeskom och för
Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori anförde till proto-
kollet reservation mot de afgifter, som i debi-
teringslängden blifvit Gevärsfaktoriet och derunder
lydande personer påförda, enär tvisten emellan socken
och Faktoriet om dess beskattning ännu ej blifvit
afgjord.

{§.2.}
På FattigvårdsStyrelsens förslag beviljade
Kommunalstämman den aflöning åt de af Styrelsen
utvalde 2:ne Tillsyningsmännen för betlares
anhållande inom socknen, att dessa Tillsynings
män skola erhålla Tio riksdaler rmt[riksmynt] för
hvarje af dem hos Kronobetjent aflemnadt
betlare, hvilken sedermera varder till Kongl.
Maj:ts Befallningshafvande afsändt.

{§.3.}
Inom Kommunen tillsattes följande Tjänstemän för
år 1872.

1:o Sexmän: för Mesta rote, egaren till Fröslunda
för Hagby rote, egaren till Skölby N:o 2.
för Kohlsta rote, egaren till Svallinge N:o 1, hr C.O.Öberg

2:o {Fattigvårdsföreståndare}: för Hattran, den som egaren
dertill utser.

3:o {Gode män för landtmäteri förrättningar}:
f.Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
hemmansegaren Erik Ersson i Kohlsta.

4:o {Gode män för tillsyn å förmynderskap}:
Herr C.J. Lundberg på Lagersberg.

5:o {Plogmästare}:
1:sta ploglaget: Egaren till Hof
2:dra ploglaget: Egaren till Skjölby N.o 1.
3:dje ploglaget: Arrendatorn af Gredbylotten N:o 7.
4:de ploglaget: Egaren i Flacksta A. Eriksson
5:te ploglaget: Arrendatorn af Faskunge
6:te ploglaget: Arrendatorn af Kråktorp
7:de ploglaget: Egaren af Fors hemman

6:o {Ombud för markegångssättningen}:
herr C.J. Lundberg på Lagersberg.

7:o {Ledamöter Bevillnings Beredningen}:
herr L.F. Ståhlberg på Stålfors
Fjerdingsmannen Per Gustaf Andersson i Kohlsta
{Suppleant}:Herr Kapitenen G. Blix.

8:o {Ledamöter i Taxerings Komitén}:
Fabrikören L.F. Ståhlberg på Stålfors
Herr Kapitenen Gust. Blix
hemmansegaren Fredrik Eriksson i Flacksta
Fabrikören C.O. Öberg
hemmansegaren Per Gustaf Andersson i Kohlsta
{Suppleanter}:
Lars Jonsson i Löppinge, Erik Ersson i Kohlsta

9:o {BrandstodsKomité}:
Ordförande: Herr C.J. Lundberg
Ledamöter: Jonas Ersson i Stenby
Nämndeman And. Andersson i Faskunge
Erik Ersson i Kohlsta.
Suppleanter: fabrikör C.O. Öberg.
Lars Jonsson i Löppinge.
Ordförande - Suppleant: fjerdingsmannen P.G. Andersson i Kohlsta.

10:o {Brandrotemästare}: Sexmännen i hvar sina rotar,
biträdde af sakkunnig person.

11:o {Ombud vid Mantalsskrifningen.}
f. Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby

12:o {Revisorer å de Kommunala räkenskaperna}:
Herr Kapitenen G. Blix
Herr fabrikör C.O. Öberg
Suppleant: Kamreraren V. Kumlien.

{§.4.}
Som Herr Löjtnanten A.H. Lindhé anmält sig vara
förhindrad att tjenstgöra såsom ledamot i
KommunalNämnden; samt herr Löjtnanten icke
är i socken mantalsskrifven; så befriades
han från detta ledamotskap; hvarefter i
hans ställe till ledamot i Nämnden, {med tjenst-}
{göringstid till 1874 års utgång}, invaldes hemmans-
egaren Fredrik Eriksson i Flacksta.

Till Suppleant i Nämnden efter aflidne Carl Nilsson i
Flacksta valdes Arrendatorn Haglund vid
Lundby,{med tjenstgöringstid till 1872 års utgång}

{§.5.}
De Herr Löjtanten Lindé påförda böter
för uteblifvande vid Nämndens samman-
träden afskrifvas.

Justerat
/D.Hermelin/
/L;F;Ståhlberg/
/P,G,Andersson/
/Carl Joh,Lundberg/

Uppläst i Kyrkan d. 17 Dec 1871 af
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 15 december 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105264.

Personrelationer