Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 november 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 november 1894

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstämma
med Fors Socken i Sockenstugan den 14 Novem-
ber 1894.

§ 1.
Sedan, uppå framstäld förfrågan, Stämman förklarats
vara lagligen utlyst utsågos Herrar A. F. Eriksson och
C. A. Thorild att Lördagen den 17 dennes kl 1 eft.m.
justera detta protokoll hos ordföranden


§ 2
Föredrogs en från domhafvanden ankommen kungö-
relse med underrättelse om sammanträde med de
väghållningsskyldige inom Vester Rekarne väghållnings-
distrikt inför Vester och Öster Rekarne Härads Rätt
Måndagen den 26 November 1894 kl. 12 middagen för
att höras rörande ej mindre nyttan och behofvet
af en tillämnad vägomläggning mellan Eskilstuna
Stad och Gredby än äfven samma väghållningsSkyl-
degis deltagande i anläggningen och underhållet
af samma väg; och beslöto de närvarande väg-
hållningsskyldige att utse ett sockenombud att
vid förberörda sammanträde närvara och de
väghållningsskyldiges inom kommunen talan föra; och blef till
sådant ombud utsedd Landtbrukaren A. F.
Eriksson i Flacksta

§ 3.
Föredrogs en af nämnden upprättad förteckning å de per-
soner, som i följd af fattigdom eller sjuklighet böra befri-
as från utgörande af mantalspenningar för år 1895;
och sedan åtskilliga ändringar deri blifvit vidtagna
blef densamma af stämman godkänd.

§ 4.
Föredrogs, för yttrandes afgifvande, en af hustru Emma
G. Sundström, vid Äppelviken ingifven ansökning om
tillstånd att få i sin handelsbod vid förberörde lägen
het till afhemtning hålla allmänheten till handa
Svagdricka i partier om mindre än tio liter, och hvilken
ansökning blifvit af nämnden afstyrkt; under den öfver-
läggning, som i anledning häraf uppstod, yrkades dels
instämmande i nämndens utlåtande dels ock att
Stämman skulle tillstyrka bifall till ansökningen; efter
Slutad öfverläggning och framstäld proposition blef
förstnämnda yrkandet Stämmans beslut;och då såväl
nämnden som Stämman båda beslutat afstyrka bifall
till ansökningen har frågan nu förfallit.

§ 5.
Kommunalstämman erhöll del af Kongl. DomänStyrel-
sens skrifvelse till Konungens Befallningshafvande i länet
hvarigenom Fors Kommun erhållit tillstånd att till
tomt för epidemisjukstugan få åt sig upplåtet, under
vissa vilkor, 41.3 Ar af lotten Litt O F 1 af Gredby
kronohemman; och hade Stämman intet att erinra
mot dessa nu föreskrifna vilkor.

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/C. A. Thorild/
/A, F, Ericsson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 18 November 1894.
/J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 november 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105255.

Personrelationer