Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 mars 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 mars 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
stämma med Fors' socken i
Sockenstugan den 14 Mars 1877.

{§.1.}
På fråga af Ordföranden förklarade de närvaran-
de, att stämman blifvit lagligen pålyst.

{§.2.}
Till ledamöter i årets Bevillnings beredning valdes
Per Gustaf Andersson i Kohlsta samt efter om-
röstning mellan Materialförvaltaren G.A. Svedin
och Herr Kaptenen m.m. G. Blix, Herr Svedin med
2604 röster, äfvensom till Suppleant Herr Hofpre-
dikanten m.m. J.A. Ullgren.

{§.3.}
Anmälde Ordf. att han icke för än den 1 denna
månad fått från Kommunal Nämnden mottaga
förlidne års räkenskaper, hvadan H:r Ordf. fritog sig
från ansvar, ihändelse räkenskaperna icke
medhunnes att inom behörig tid revideras:

{§.4.}
Upplästes Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i
länet den 5 nästl. Febr. gifna Utslag uppå Hr Patron
Bergstedts besvär öfver sista Ordförandevalet i
stämman, genom hvilket Utslag Kon. Befallnings.
hafvande förordnat om nytt val; Och förklara-
de stämman, än klagomål öfver Utslaget icke
af stämman skulle anföras.

{§.5.}
Vid med anledning häraf företaget nytt val
till Ordf.i stämman blef Per Gustaf Andersson i Kohlsta
dertill utsedt.

Samma dag uppläst och justeradt

/Ax K:son Leijonhufvud/
/Axel,H,J Lindhé/
/Jak;A; Ullgren/

Uppläst i Fors Kyrka d. 18 mars 1877 af /Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 mars 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105254.

Personrelationer