Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 mars 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 mars 1870

Anmärkning

Protocoll, Fördt i Kommunal Stäm-
man med
Forrs den 14 Mars 1870

§ 1.
Med anledning af Konungens Befallningshaf-
vandes remiss i målet emellan kommunen
och Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori beslöt
kommunalstämman att afgifva följande för-
klaring:

Till Kongl Maj:ts Befallningshafvande i
Nyköping.

Då Fors Sockens kommunalstämma nu går att
afgifva förklaring i anledning af Styresman-
nen vid Carl Gustafs Stads Gevärs Faktori
besvär öfver komunalstämmans beslut den
12 sistlidne Januari, att Gevärsfaktoriet skulle
från och med 1869 inom Socknen taxeras all-
delas lika med andra beskattningsföremål,an-
håller Stämman att först få i minnet åter-
kalla de förhållanden, hvilka föregingo och ut-
gjordae grunden till nämda beslut.

Af gammalt hade man ansett att Gevärsfak-
toriet utgjorde ett eget från Fors Socken
skiljdt fattigsvårdsområde, på grund hvaraf ock-
så både Faktoriet ock de detsamma under-
lydande personer befriats från fattigvårdsbidrag
till Socknen.

Emellertid fann Faktoristyrelsen för sig fördelak-
tigt att, då det i verkligheten blef fråga om godtgö-
rande af fattigvård, som ådömdts Fors kommun
på grund af tvenne personers vistelse och mantals-
skrifning vid Gevärsfaktoriet var en egen från Fors kom-
mun skiljd fattigvårdskrets. och då Fors kommun
icke heller, mot detta bestridande, kunde bevisa mot-
sattsen, föll i den derom anhängiga tvisten, Kongl
Majt:s Befallningshafvandes utslag den 1. December
1869, innehållande att Gevärsfaktoriet, såsom varande
en krona tillhörig verkstad, i fattigvårdshänseen-
de icke hade annan förbindelse än att i den
mån därtill anvisade allmänna medel gifva tillgång,
lemna understöd i den ordning 23 § i Kongl för-
ordning den 13 Juli 1853. innehåller, hvadan Fors
kommun icke kunde tildömas någon ersättning
för den fattigvårdskostnad, som kommunen för
Gevärsfaktoriet fått utgifva.

Wisserligen förklarar nu Faktori Styresmannen att
Gevärsfaktoriet "allt sedan dettas anläggande härstädes,
enligt träffad överenskommelse med Fors kom-
mun, haft sin egen fattigvård,separerad från
församlingens allmänna; men denna i och för
befrielse från beskattning, afgifna förklaring strider
mot den, dom från Faktoristyrelsens sida afgifves
så snart det blir fråga om tillämpningar; Och
på samma gång Faktori Styrelsens förklaring
i sistnämnde hänseende af Kongl Majt:s Be-
fallningshafande godkändes, blef det och för För-
samlingen alldeles klart, att församlingen icke vi-
dare fick betrakta Gevärsfaktoriet såsom sär-
skid fattigvårdskrets eller rote med skyldigheter,
enligt föreskrifterna för fattigvårdssamhällen.

Att den hittills åtnjutna befrielsen från bidrag
till Socknens fattigvårdare i och dermed måste
upphöra,synes böra falla av sig sjelft; och
kommundelsstämmans beslut den 12 sistlidne Janu-
ari om Gevärs Faktoriets med underlydande per-
sonals taxering lika med andra beskattnings-
föremål kan derföre ej betraktas annorlunda
än såsom en med vanlig följd af Faktori-
styrelsens egen, af Kongl Maj:ts Befallnings-
hafvande genom Utslaget den 1 December 1869
godkända förklaring, att Faktoriet ej utgörande
särskild fattigvårdskrets.

Kommunalstämman anhåller derför att de
nu ifrågavarande besvären måtte ogillas.

Samma dag uppläst och jus-
terat

/ David Hermelin /
/ L; F; Ståhlberg /
/ Carl Joh; Lundberg /

Uppläst i Eskilstuna kyrka d. 27 Mars 1870 af

/ Gustaf Björkman /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 mars 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105253.

Personrelationer