Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 december 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 december 1866

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunalstämma
med Fors Socken den 14 December 1866.

§:1.
Mönstrades Församlings Äldre Fattiga och bestämdes
understödet till dem för 6 månader från den 1:sta Janu-
ari till den 1 Juli nästkommande År 1867 sålunda:

{1:mo Fattighuset}
N:o 1 Förestånderskan Cath. Persdotter Wanlig Fattigkost
och i månaden 1 rd
[riksdaler]
Samt Wef till Linne och 1 par Kängor

2 Ofärdiga Brita Sofia Carlsdotter Wanlig Fatt:k:
och 1 rd

3 Carl Perssons Enka Brita Ersdotter Wanlig Fatt:k:
och 1 rd

4 Enkan Anna Maria Lund Wanlig Fatt:k:
och 1 rd

5 Enkan Anna Brita Soldin Wanlig Fatt:k:
och 1 rd

6 Enkan Maria Ersdotter Wanlig Fatt:k:
och 1 rd

7 Enkan Kjellqvist Wanlig Fatt:k:
och 1 rd
och Wef till Linne

N:o 8 Enkan Elisabedt Lindström Wanlig Fattigkost
och i månaden 1 rd

9 Enkan Brita Stina Lundqvist Wanlig Fattigkost
och i månaden 2 rd
och Wef till Linne & Lakan

10 m.v. Cath Olsdotter från Spiksmedt Wanlig Fattigkost
och i månaden 1 rd

11 f.d. Torparen Branting och hustru dubbel
Fattigkost och i Månaden 2 rd

12 f.d. Smeden Skog Wanlig Fattigkost och 1 rd

13 m.v. Stina Olsdotter Wanlig Fattigkost och 1 rd

14 Enkan Anna Olsdotter fr Åsby Wanlig Fattigkost och 1 rd

Åt Kommunal Nämndens Ordförande uppdrogs
dessutom att skaffa Linne etc till behof vid
Fattighuset.

{2:o Utom Fattighuset}
15 Förlamade Skräddarläringen Joh Oscar Flodberg
i månaden 2 rd

16 Enkan Anna Brita Flodin i Lustigstug.
i månaden 2:50 ö

17 f.d. Pigan Brita Cat Persdott. på Båsmansb.
i månaden 1 rd
och ½ skålpund Mjöl

18 Sågaren Sjöqvists Enka i Månaden 1 rd 25 ö

19 Enkan Anna Lans på Åsby egor i Månaden 2 rd

20 f.d. Pigan Maja Nord på Kohlsta egor i Månaden 2 rd

21 Enkan Maja Brita Nilsdotter vid Skjulsta i Månaden 2 rd

22 Arbetskarlen Joh Englund i Lugnet ½ skålpund Mjöl

23 Enkan Anna Sofia Hedlund på Båts-
mansbacken, hyreshjelp på halfår 5 rd

24 Enkan Ljungberg på Socknen, hyreshjelp
på halfår 3 rd

25 Sjukliga Enkan Brita Cath Lundgren vid Staf-
stugan hyreshjelp på halfår 4 rd

26 f.d. Arbetskarlen Jonas Andersson i Flackersta,
hyreshjelp på halfår 10 rd

27 Sjukliga Enkan Göransson på Socknen, hyreshjelp
för halfår 6 rd

N:o 28 f.d. Brofogden Eric Jansson Eklund i månaden
1 skålpund Mjöl till den 1 Maj eller 4 månader

29 För Sköttsel af f.d. Smeden Skog vid Skjulsta
bricka anslag i månaden 50 Öre -

{§:2}
Understödet till denna Församlings Fattiga barn
af Gallènska medlen bestämdes för 6 månader
från den 1:sta Januarii till d 1:sta Juli nästkommande
år 1867, under Förutsättning af Kyrko Rådets samtycke

Och skulle dessa Barn i hvarje månad erhålla:

N:o 1. Afl. Pigan Kajsa Låtta Larsdotters dotter Johanna
i Barnhemmet 4 rd

2 Enkan Göranssons dotter Mathilda hos
Per Olsson i Sketorp, Gillberga Socken 4 rd

3 Afl Lars Petter Olssons i L:a Myran
dotter Maria Chris, hos modren 3 rd

4 Afsk. Soldaten Kopps dotter hos Anders
Perssons Enka i Kohlsta 3 rd

5 Afl. drängen Per Eric Erssons Son Carl
Eric hos C. E. Ersson i L:a Spettby, Näshulta 3 rd

6 Samma Mans dotter Sofia, hos Skräddaren
C. E. Larsson i Löfhult, Lista Socken 4 rd

7 Afl. Gesällen Hellmans barn vid C. G. Stad
hos Modren 2 rd

8 Bortflyttade hustru Hagströms dotter
Sofia Josefina i Barnhemmet 4 rd

9 Arbetskarlen Lars Anderssons E:as barn
i Brunsbacken, hos Modren 2 rd
samt hyreshjelp för half år 6 Rd och
Mat vid Skolan, då de den bevista.

10 Afl. drängen Gustaf Anders, från Hagby Son
Carl Gustaf, hos Soldaten Skön i Granhult 4 rd

11 Arbetskarlen Per Perssons på Westermarken
Enkas 2:ne Söner {Johan} och {Frans} hos Modren 5 rd
Samt till Kläder 4 rd

N:o 12 Afl. Torparen Nils Perssons i Svartkällan Enkas
Barn hos Modren 6 rd

13 Skräddaren And Ericssons på Löppinge
egor 6 Barn hos honom 4 rd

14 Afl. Torparen C. E. Söderbergs 3 barn från
Flugmötet, hos Modren 5 rd

15 Afl. Statdrängen Per Eric Erssons i Mesta
Enkas barn, hos henne 3 rd

16 Afl. Arbetskarlen Lars Fredric Fredric-
sson på Gredby backe E:as 3 barn 2.50 öre

17 Afl. Arbetskarlen Gustaf Höglunds i
Grindstugan Barn 2:50 öre

18 Afl. Gesällen Joh Eric Tillboms efterlem-
nade barn dottern Mathilda samt
Sonen Carl Leornad 3 rd

19 Pigan Sofia Persdotters barn på Kolsta
egor sonen Carl Eric tillfällig hjelp
för half År 6 rd

20 Manufactoristen Löfgrens E:as barn hos henne 2 rd

{§.3.}
Julkosten till de Fattiga Skulle utgå för hvarje
lott med 20 skålpund Bröd, 10 skålpund Kött, 5 skålpund Strömming samt
1 Rd och utvaldes Nämndemännen Anders Anders-
son i Faskunge och Jonas Ersson i Stenby, som
derför skulle erhålla 1 rd hvardera, att uppköpa
kosten och densamma utdela i lotter som
nu bestämdes till 15 och Skulle desutom upp-
köpas 3 skålpund Bröd och 2½ skålpund Kött, för att utdelas
till Fattiga inom Socknen, som derom begära
och äro i behof. -

§:4
Enligt Kommunalförfattnings Föreskrift var följande
Ledamöter i Kommunal Nämnden i tur att utgå:

Herr Fabrikör L. F. Ståhbberg
MålarMästaren W. Öhman
Herr Baron D. Hermelin
Hemmansegaren Carl Nilsson i Flackta
och Landtbrukaren C. Bergstedt och

Waldes till nya Ledamöter i Kommunal Nämn-
den Fabrikören L. F. Ståhlberg
Bruks Förvaltaren J. A. Gyllenspetts
Baronen D. Hermelin
Landtbrukaren C. Bergstedt
och Hemmansegaren Lars Jonsson i Löppinge

§:5.
Till Suppleanter i Kommunal Nämnden
utsågos

Landtbrukaren C. M. Nybohm
Fabrikören C. O. Öberg
Hemmanseg. C Nilsson i Flacksta
Hemansegaren Eric Ersson i Kohlsta
och Hemmanseg. Johan Nilsson i Kohlsta

§:6
Till Ordförande i Kommunalstämma och
Kommunal Nämnd återvaldes enhälligt
Possessionaten C. Bergstedt på Lagersberg, som
ehuru de 4 föregående åren varit Ordförande i
Kommunalstämman, det samma sig åtog
på ett eller två år. - Till vise Ordförande
utsågs, Herr Baron D. Hermelin på Åsby.

§.7
Framlemnades en af Kommiterade upp-
gjord OrdningsLista för de Kommunala tjen-
sternas tillsättande, som nu granskades
och antogs och beslöts att den till Framtida
efterrättelse skulle Protocolls boken medfölja.

§:8
Följande tjenstemän i Kommunen tillsattes
att tjenstgöra under år 1867:

1:mo Sexmän i Mesta Rote Egaren till Skjulsta N:o 2
I Hagby Rote, Egaren till Hagby
I Kohlsta Rote Jonas Ersson i Stenby

2:0 Fattigföreståndare: Egaren till Lund

3:o Gode Män vid Landtmäteri Förrättningar:
Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
Hemmansegaren Eric Ersson i Kohlsta

4:o God Man för tillsyn i Förmynderskap:
Fabrikören L. F. Ståhlberg

5:o Plogmästare
1:sta Ploglaget: Egaren till Löppinge, Bergstedt.
2:dra Ploglaget: Egaren till Mesta N:o 4.
3:je Ploglaget: Gredby Lottens N:o 2. innehafvare
4:de Ploglaget: Kohlsta N:o 2 Lars Hanssons E:a
5:te Ploglaget: Egaren till Kälby.
6:te Ploglaget: Hemmansbruk, Eric Jonsson i Kråktorp
7:de Ploglaget: Egaren till Thunafors.

6:te Revisorer å de Kommunala Räkenskaperna
detta år: Herr Bruks Förvaltaren J. A. Gyllenspetts
Löjtnanten Hj. Lindhe på Hagby

7:o Ombud vid Markegånssättningen:
Nämndemannen And. Andersson i Faskunge

8:o Ledamot i BeredningsBevillningen:
Herr Fabrikör L. F. Ståhlberg på Ståhlfors
Suppleant Herr A. W. Öhman

9:o Brandstods Komitèn
Ordförande Herr A. W. Öhman
Ledamöter f.d. Nämndemannen Joh: Ersson i Stenby
Fabrikören L. F. Ståhlberg
Hemmanseg, Eric Ersson i Kohlsta.

Suppleanter Fabrikören C. O. Öberg
Hemmansbrukaren And Andersson i
Faskunge

10:de
BrandRotemästare: Sexmännen i hvar
Rote, biträdde af Muraren And. Hedin i Ärna

§:9
Granskades och godkändes Fyrktals och Debite-
ringslängderna å Kommunal utskylder
för innevarande År

§:10
Herr Baron D Hermelin på Åsby
valdes att såsom ombud för Fors Socken
bevaka Sockens Rätt vid blifvande samman-
träde med Rekarne Lazaretts intressenter,
rörande nytt distrikts Lazarett i Eskilstuna

Till Suppleant valdes Herr Baron M Posse
på Hvilsta.

§:11
För att justera dagens protokoll, valdes
Herr Fabrikör S Palmgren och
Herr Fabrikör A. W. Öhman

Uppläst och Justeradt [d] 22 Dec 1866

/C; Bergstedt./
/Sv, Palmgren/
/Ander Anderson/
/Jonas Ersson/

Förestående protokoll uppläst i Eskilstuna,
Kloster och Fors kyrka Söndagen den 23
Decmb. 1866 af

/Erik; Eriksson. -/
{adj: Past.}

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 14 december 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105249.

Personrelationer