Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 juni 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 juni 1888

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstäm-
ma med Fors Socken i Sockenstugan
den 13 juni 1888.

§1.
Sedan Stämman, uppå derom framstäld förfrågan, för-
klarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar C. A Tho-
rild i Lorentsberg och O. Eriksson i Lundby att hos
ordföranden justera detta protokoll fredagen den
15 dennes kl. 10 f. m.

§2.
Kommunens röstberättigade medlemmar hade till
denna dag blifvit kallade för att afgifva infordrade
påminnelser i målet rörande Tunafors rakknifs-
fabriks mantalsskrifning för innevarande år,
och föredrogos de till ärendet hörande handlingar
jemte Konungens Befallningshafvandes remissreso-
lution; och beslöt Stämman enhälligt vidblifva yrkan-
det om bemälde fabriks mantalsskrifning inom
Fors Socken, hvarjemte Herrar S. Persson å Lagersberg
och Ingeniören C. H. Bergstedt vid Rosenberg
utsågos att jemte Stämmans ordförande gå i för-
fattning om uppsättande af påminnelseskriften,
för hvilket ändamål de skola ega ej endast att
anlita juridiskt biträde utan ock låta anställa undersök-
ning i general-landtmäteriKontoret samt anskaffa andra
nödiga ansedda handlingar; och skola härför nödig-
medel samt för beredande af muntliga meddelanden
med lämplig jurist och undersökningen i general-
landtmäteri Kontoret få utgå af Kommunens kassa

Som ofvan
/A. Svedin/

justeradt
/O, Eriksson/
/C. A. Thorild/

Uppläst från predikstolen i Fors kyrka den
17 Juni 1888 af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 juni 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105238.

Personrelationer