Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 juni 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 juni 1863

Anmärkning

Protocoll, födt i Kommunal-
stämma med Fors Socken
den 13 Junii 1863.

{§.1.}
Föredrogs ett från Stadsfullmäktige i Eskilstuna
framställdt förslag derom att de gatudelar, som
tillhöra Kloster och Fors socknars fattighusgård
i Nystaden, måtte sänkas, enligt fastställd
plan, och derefter stensättas.

Detta bifölls, för såvidt saken rörer
Fors Socken, dock med vilkor att Eskilstuna
Stad jemväl ombesörjer sänkning efter samma
plan af Nygatans fortsättning ned till ån,
så att gatan blir jemn.

Rörande sättet för arbetets verkställande,
beslöts att detsamma skulle i sin helhet
bortaccorderas, och updrogs bestyret dermed
åt Ordföranden i Kommunalstämman,Fabrikören
Ståhlberg på Stålfors och Nämdemannen
Anders Persson i Kohlsta.

{§.2.}
Sedan, vid den pågående gränsregleringen mellan
Öster och Wester Rekarne Härad, ifrågasatts,
att de Wattenverk vid Thunafors Bruk, som
af ålder tillhört Fors Socken, skulle förläg-
gas inom Kloster Socken, hvarigenom Fors Socken
komme att till betydlig del förminskas; så
beslöts att till Konungens Befallningshafvande
skulle ingifvas en protest deremot, samt ett
förslag inlemnas derom, att gränsen mellan Kloster
och Fors Socknar må utgöras af landsvägen
från strömbron vid Tunafors till korset der Stenqvista lands-
väg möter; Och skulle denna handling under-
tecknas af Ordföranden å Kommunalstämmans
vägnar.

{§.3.}
Till FattigvårdsStyrelsen hade ankommit Landshöf-
dinge Embetets Utslag den 15 sistlidne Maji,
hvarigenom afskedade Soldaten Per Erik Kopp,
som har tjenst vid Almby i Gillberga Socken,
förpligtats ersätta Fattigvården för under-
stödet åt hans i Fors socken qvarlemnade barn
med 30 Rd Rmt [riksdaler, riksmynt] om året; och skulle detta
Utslag öfversändas till Herr Kronofogden
för vidtagandet af lagliga åtgärder mot Kopp
eller den som lemnar honom arbetsförtjenst, i
och för medlens utbekommande för första
året.

/C. Bergstedt/

Samma dag uppläst och godkändt

/Sv, Palmgren/
/Lars Hansson/
/Anders Pehrsson/

Uppläst i Eskilstuna kyrka söndagen d. 14 Juni 1863 af
/C. A. Lönroth./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 juni 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105237.

Personrelationer