Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 februari 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 februari 1886

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst
Kommunal Stämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 13 februari 1886.

§.1.
Herr Godsegaren S. Persson å Lagersberg valdes att
såsom Sockneombud sig inställa inför Vester - och
Öster Rekarne Härads Rätt i tingshuset i Eskilstuna
Tisdagen den 16 innevarande februari kl. tolf
på dagen för att höras öfver framstäldt förslag, dels
om öfverflyttning från Fors Socken af Vester Rekarne
Härad till Kloster Socken af Öster Rekarne Härad
af Tunafors mekaniska verkstad eller Grepfabriken
samt det Större Sliphuset vid Tunafors äfvensom
den under Kyrkobostället Tuna lydande
Bredängen dels ock om Öfverflyttning från Kloster
till Fors Socken af lägenhiten Kronhagen under
Eskilstuna Kungsladugård

§2.
Föredrogs Landshöfdinge Embetet i Länet Resolution af
den 7 sistlidne Januari uppå Kommunal Nämndens
ansökning af den 23 förutgångne December derom,
att aflidne arbetskarlen P.G. Petterssons enka
Brita Stina Ersdotter Pettersson måtte på i ansök-
ningen angifna skäl i mantalslängden för innevaran
de år omföras från Fors Socken till Stora Malms
Socken, dit hon rätteligen hör; och beslöt nu stämman
att hos Konungens Befallningshafvande i Länet göra
framställning derom, att ofvan omförmälda enka
Brita Stina Ersdotter Pettersson må på skäl som af nämnden
anfördts,afföras ur Fors Sockens Mantals - längd för
innevarande år och i stället i Stora Malms Sockens
Längd uppå tagas; och uppdrogs åt Stämmans ordfö-
rande att härom framställa ansökning samt då jem-
väl bifoga ofvanberörda resolution äfven som
Nämndens ansökning i Saken.

§3.
Herrar fabrikören J. Engström och C.H Berg-
stedt utsågos att Lördagen den 20 dennes kl 10 fm.
sammanträffa hos ordföranden för att justera
detta protokoll.
Som ofvan.

/A Svedin/

Justeradt den 20 februari 1886.

/C.H. Bergstedt/
/Joh. Engström/

Uppläst i Fors Kyrka den 21:sta Februari år
1886 af

/Axel Waetter./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 februari 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105235.

Personrelationer