Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 augusti 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 augusti 1894

Anmärkning

Protokoll, hållet vid extra Kommunalstäm-
ma med Fors Socken i Sockenstugan den
13 Augusti 1894

§ 1.
Sedan, uppå framstäld förfrågan, Stämman förklarats
vara lagligen utlyst, utsågos Herrar S. Starck ock O.
Eriksson i Lundby att Lördagen den 18 dennes kl. 1 eftm.
justera detta protokoll hos ordföranden.

§ 2.
Restlängden öfver vid 2:a uppbördsstämman obetalda
Kommunalutskylder, upptagande ett belopp af 890 kr
företeddes, granskades och godkändes samt skulle till
Kronofogden öfverlemnas för indrifning

§ 3.
Stämman beslöt gifva ordföranden i uppdrag att
hos länets Pröfningsnämnd öfverklaga taxerings-
nämndens i Eskilstuna beslut att höja taxeringsvärdet
å Kommunens egendom, halfva gården N:o 133 i Eskilstuna
från det förlidet år åsatta värdet 4500 kronor till
7800 Kronor.

§ 4
Uppå derom af nye egaren till gården Hebron i
Nyfors gjort framställning beslöt stämman den än
dring af Kommunens innevarande gällande röst-
längd, att P. A. Forsberg, skulle antecknas såsom
utöfvande rösträtten i stället för Clas Pettersson,
hvarom anteckning i längden skedde

Som ofvan
/A Svedin./

Justeradt
/Sig; Starck./
/O, Eriksson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 19 Augusti 1894.
/A; Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 augusti 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105233.

Personrelationer