Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 mars 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 mars 1906

Anmärkning

Protokoll, hållet vid extra
kommunalstämma med
Fors socken i sockenstu-
gan den 12 Mars 1906.


{§ 1.}
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
E. Laurén och W. Westergren.

{§ 2.}
För afgifvande af yttrande hade till kom-
munalstämman öfverlämnats handlingar
i mål rörande fabriksidkaren Arvid
Nilssons mantalsskrifning för år 1906, hvil-
ka handlingar utvisa, att han blifvit för året
förd i mantal såväl i Fors socken, som i
Eskilstuna stad. Då emellertid fabriksidka-
re Nilsson ostridigt är bosatt i Fors socken,
beslöt stämman, med godkännande af förslag
till yttrande i målet, såsom sin åsikt fram-
hålla, att han rätteligen blifvit för år 1906
i denna socken mantalsskrifven.

{§3.}
Med anledning af Länsstyrelsens utslag
den 24. Februari 1906, hvari förordnades, att vä-
gen från Thorshälla stads gräns förbi Mä-
larbadens järnvägsstation till Mälarba-
dens hamn skall, så snart utslaget vun-
nit laga kraft eller blifvit fastställdt, på
bekostnad af de väghållningsskyldige i
Väster Rekarne härads väghållningsdistrikt
försättas i laga skick och af dem för
framtiden underhållas såsom bygdeväg,
beslöt stämman uppdraga åt ombudet
för socknens väghållningsskyldige, godsä-
garen Sven Persson å Lagersberg, att med
stämmans befogenhet öfverklaga utslaget
enligt gifven besvärshänvisning, såvida han,
efter samråd med andra väghållningsskyl-
diges i distriktet ombud, kunde därtill anse sig
äga skäl.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius./

Justeradt:
/Erik Laurén,/
/W. Westergren/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 18 Mars 1906 af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 mars 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105229.

Personrelationer