Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 maj 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 maj 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken
den 12 Maj 1864.

{§.1.}
Wid nu företaget val till ledamöter uti innevarande
års Bevillnings TaxeringsKomité för Kloster och Fors
socknar, som sammanträder den 4 instundande Julii,
utsågos från Fors Socken:

{Till Ledamöter}:
Possessionaten C. Bergstedt på Lagersberg,
Fabriksidkaren L. F. Ståhlberg på Stålfors,
Handlanden S. Palmgren, såsom egare till Svallinge,
Målaren W. A. Öhman, såsom egare till Lundby,
Kyrkovärden Lars Hansson i Kohlsta;

{Till Suppleanter}:
Hemmansbrukaren Anders Andersson i Faskunge
Byggmästaren A. B. Carlström vid Rosenholm.

{§.2.}
Sedan, med anledning af Konungens Befallnings-
hafvandes remiss, Fors Kommunal Nämd - i afgif-
vet yttrande öfver Eskilstuna Stadsfullmäktiges hemställan
och Källarmästaren Lars Anderssons ansökning, att
denne sistnämnde vid det för Eskilstuna Stad anlagda
sommarluststället Sommarro i Fors Socken måtte få
under sommarmånaderne från och med Maj till October detta
år, från klockan 6 om morgnarna till klockan 11
på aftnarna, idka såkallad utvärdshusrörelse med
utskänkning af spirituösa drycker, dock med den
inskränkning, att bränvin endast afyttras vid mål-
tider åt spisande gäster, - med öfvervägande antal
af Nämndens ledamöter afstyrkt den gjorda ansök-
ningen; men Konungens Befattningshafvande
derefter remitterat handlingarne till Kommunal-
stämmans Ordförande, med anmodan, att, i anledning
af hvad sålunda förekommit, infordra Kommunal-
stämmans yttrande i saken; så hade ärendet
blifvit i behörig ordning pålyst att å denna
stämma företagas till behandling. -

Ordföranden tillkännagaf härvid, att de medlemmar
af Eskilstuna Stadsfullmäktige, hvilka såsom fa-
stighetsegare eller Näringsidkare inom Fors Socken
egde rösträttighet å Kommunalstämma, icke egde
att i förhandlingarne och besluten vid denna stämma
deltaga, enär Ordföranden ansåg dem jäfvige, till
följe af Stadsfullmäktiges hos Konungens Befall-
ningshafvandes gjorda hemställan om bifall till
Källarmästaren Lars Anderssons ansökning, å
hvilken hemställan alla Stadsfullmäktige under-
tecknat sina namn. -

Af Eskilstuna Stadsfullmäktige nu närvarande
och röstberättigade å Kommunalstämma i Fors,neml.
Handlanden Johan Svengren, Målaren W. A.
Öhman och Fabriksidkaren J. C. Heljestrand,
reserverade sig emot Ordförandens förenämnde
beslut. -

Handlanden Johan Svengren, med anhållan att
få föra talan för Herr Kapitenen C. L. Fries vid
Carl Gustafs Stad, inlemnade härefter en så ly-
dande fullmakt:

"Fullmakt för Herr Fabrikör J. Svengren, att vid
Kommunalstämma den 12:te dennes med Fors Socken
föra min talan, hållande jag för gilldt hvad ombudet
gör och låter. Carl Gustafs Stad den 11:te Maj 1864.
/C. L. Fries./ {Sigill}."

Ordföranden afsade, att enär Handlanden Svengren
vore jäfvig att för egen räkning i denna stämma föra
talan, och sålunda nu ej vore för tillfället röst-
berättigad, kunde Herr Svengren, emot föreskriften
i 13 §. i Kongl. Förordningen om Kommunal-
Styrelse den 21. Mars 1862, icke heller tillåtas
att å stämman, i anledning af förestående
fullmakt, föra talan.

Possessionaten Carl Mårten Fredrik Nybohm
på Tacktorp inlemnade fullmakt från Hand-
landen Sven Palmgren att föra dennes talan
såsom egare till Svallinge; Men enär Hand-
landen Palmgren såsom Stadsfullmäktig i Eskils-
tuna undertecknat ofvannämnde hemställan
till Konungens Befllningshafvande, kunde
Ordföranden ej tillåta att Herr Palmgren
finge genom annan person å denna stämma
utöfva talan. -

Herrar Svengren och Nybohm reserverade
sig emot dessa beslut, i hvad det dem hvardera
beträffar. -

Fabriksidkaren L. F. Ståhlberg anförde till
Protocollet, att han instämde i de här förut
afgifna reservationerna.

Widare anförde Herr Ståhlberg, att han icke
ansåg den af Källarmästaren Lars Andersson
sökta Utvärdshusrörelsens bedrifvande, såsom
han begärt, vara skadlig för Fors Socken, hva-
dan Ståhlberg tillstyrkte, att stämman för sin del
dertill lemnar sitt bifall.

Sedan Faktoriarbetaren Alba Koppong instämt i
Herr Ståhlbergs anförande, förklarades diskussionen
vara slutad; hvarefter, på framställd propo-
sition, om stämman tillstyrkte, att Källarmästaren
Anderssons ifrågavarande ansökning beviljades,
eller samma ansökning afstyrkte, olika meningar
yttrades, hvadan och då votering begärdes, sådan
nu verkställdes efter fyrktalslängden,
sedan med klubbslag befästats
följande voteringsproposition:

"Den som tillstyrker att Källarmästaren Anders-
sons ansökning må beviljas, svarar {ja}.

Den det icke vill, svarar {nej}.

Winner {nej}, anses ansökningen vara af
Fors Socken bestridd;"

Och blefvo härvid 1621 fyrktalsröster afgifna
för {ja}, samt 1836 röster för {nej}.

I enlighet med herr L. F. Ståhlbergs begäran,
skulle i protocollet inflyta, att 28 stycken
röstande afgifvit ja - röster, och att nej - rösterne
afgifvits af 3 röstegande medlemmar. -

Slutligen reserverade Herr L. F. Ståhlberg sig
deremot, att Ordföranden, hvilken afgifvit nej-
röst, i röstberäkningen fått afgifva rösterne
för hela Lagersberg, utan fullmakt af Herr
C. Ramström, hvilken jemte Ordföranden vore
i Fyrktalslängden såsom egare af Lagersberg
upförd.

{§.3.}
Possessionaten C. M. F. Nybohm på Tack-
torp valdes att såsom ombud för Fors Socken
bevista instundande Bolagsstämma med Rekarne
Häraders Lazaretts Intressenter. -

/C; Bergstedt./

Samma dag uppläst och justerat.

/Anders Pehrsson/
/L, F, Ståhlberg/

Uppläst i Eskilstuna k:ka d. 16 Maji 1864 af /Y J Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 maj 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105225.

Personrelationer