Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 januari 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 januari 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken den
12 Januari 1870.

{§.1.}
Med anledning deraf att, genom ett af Kongl.
Maj:ts Befallningshafvande i Länet den 1 sistlidne
December meddeladt utslag, det blifvit afgjordt,
att Carl Gustafs Stads Krono Gevärsfaktori icke
vore att betrakta såsom ett särskildt fattigvårds-
samhälle, och då den åt Faktoriet hittills med-
gifna friheten från fattigskatt till Fors Kommun,
följaktligen vore obehörig, hade Kommunal
nämnden föreslagit, att Faktoriet med dertill
hörande personal måtte från och med år 1869
inom socknen taxeras alldeles lika med andra
beskattningföremål.

Efter föredragning af detta ärende blef
Nämndens ifrågavarande förslag af Kommunal-
stämman godkändt; och skulle utdrag af
protokollet expedieras till FaktoriStyrelsen
på härom uttryckt begäran af Herr Kapitenen Blix.

Samma dag uppläst och justeradt.
/D Hermelin/
/Carl Joh; Lundberg/
/L, F, Ståhlberg/
/Gust: Blix/

Uppläst i Eskilstuna Kyrka d. 30 Jan. 1870 af
/Gust Björkman/

[MARG: Anhålles om uppläsandet af ofvanstående i
Eskilstuna Kyrka den 30 Jan 1870]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 januari 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105223.

Personrelationer