Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 februari 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 februari 1898

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunallstäm
ma med Fors Socken i Sockenstugan
den 12 Februari 1898

§1.
Sedan, uppå framstäld förfrågan, stämman förklarats
vara lagligen ytlyst utsågos Herrar C.A. Borgström
och J.E.K. Widlund att uppå kallelse af ord-
föranden justera dagens protokoll.

§2.
Stämman hade blifvit utlyst för att afgifva infordrad
underdånig förklaring öfver Stadsfullmäktiges i
Eskilstuna hos Kungl. Maj:t anförda besvär öfver
Konungens Anfallningshafvandes i Södermanlands län
utslag den 20 Oktober sistlidet år ifråga om särskildt
fattigvårdskoll för bestridande af fattigvården för dem
den af Eskilstuna Stad egande lägenheten
Vestermarken; ock beslöt stämman lemna i uppdrag
åt undertecknad, dess ordförande, att afgifva sådan
infordrad förklaring med hänvisande hufvudsak-
ligen till den mera detaljerade förklaring, som kommer
att fattigvårdsstyrelsen afgifas i ärendet. Som ofvan

/A Svedin/

Justeradt / C.Ax. Borgström/
/J.E. Widlund/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 20 februari 1898.

/C. Sundström./

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 20 februari 1898.

/C. Sundström:/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 februari 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105222.

Personrelationer