Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 december 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 december 1896

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kom-
munalstämma med Fors Socken i
Sockenstugan den 12 December 1896.

§ 1.
Sedan, uppå derom framstäld förfrågan, Stämman
förklarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar
Ingeniören M. Brunskog och Sergeanten E. A. Lind-
holm att, uppå ordförandens kallelse, justera
detta protokoll Lördagen den 19 dennes.

§ 2.
Innevarande års Fyrktals-, vägfyrktals- samt
debiterings- och uppbörds längder, hvilka varit
på föreskrifvet sätt till granskning framlagda,
företeddes och godkandes.

§ 3.
Till revisorer för granskning af Kommunal nämn-
dens samt öfriga under Kommunalstämma hörande
förvaltande myndigheters räkenskaper och
förvaltning innevarande år utsågos
Herrar Ingeniören M. Brunskog, sammankallande
samt Stationsispektoren J. Eriksson med
Kamreraren R. Lingmark som suppleant;

§ 4.
Till elektorer för väljande under nästkommande
år af landstingsmän utsågos
Herrar Förvaltaren A. Svedin, Carl Gustafs Stad,
Godsegaren S. Persson Lagersberg och
Landtbrukaren O. Eriksson i Lundby med
Gårdsegaren C. A. Borgström, Grindstugan
Byggmästaren J. V. Johansson, Grindstugan och
Gårdsegaren C. E. Pettersson i Lorentsberg som suppleanter i den
ordning de nu äro nämnde

§ 5.
Till ledamöter i nästkommande års Bevillnings
beredning valdes:
Herr Godsegaren S. Persson i Lagersberg och
Handlanden C. A. Thorild i Kina samt till
Suppleant landtbrukaren Håkan Persson i
Svallinge.

§ 6.
Till {ledamöter i Kommunalnämnden} valdes
Landtbrukaren O. Eriksson i Lundby med 5281 röster
Landtbrukaren Håkan Persson i Svallinge med 4941 röster
Gårdsegaren C. A. Borgström i Grindstugan med 4624 röster
Disponenten Joseph Edv. Jonson vid Skogstorp med 4576 röster
Arrendatorn A. Korell med 1721 röster

till {suppleanter i KommunalNämnden} valdes
för en tid af två år:
Förvaltaren C. A. Lybeck vid Tunafors,
Arrend P. Sundqvist vid Flacksta
Inspektor P. H. Dahlbom vid Skogstorp,
Kamrer R. Lingmark vid Carl Gustafs Stad och
Handlanden P. G. Haglund vid Grindstugan N:o 7

i KommunalNämnden {qvarstående ledamöter} till
1898 års utgång:
Bokhållaren C. S. Starck vid Tunafors,
Gårdsegaren C. A. Lindqvist i Kinaborg,
Handlanden C. A. Thorild i Kina
Förman A. G. Larsson, Föreningsborg,
Godsegaren S. Persson, Lagersberg och
Befallningsman C. J. Fahlborg vid Hagby.

§ 7.
Till vice ordförande i Kommunal nämn-
den valdes Bokhållaren C. Sig Starck vid
Tunafors att tjenstgöra intill 1898 års ut-
gång.

§ 8.
Till Brandrotemästare under nästkomman-
de år valdes arrendatorn A. J. Korell i Wiby
och arrendatorn A. J. Lundqvist i Kråktorp,
hvilka härför åtnjuta tillsammans ett arvode
af tretio /30/ Kronor, som utgå af Kom-
munalkassan.

§ 9.
Till Sockenombud att under nästkommande år när-
vara vid sammanträden med allmänningsintressenterne
i Vester Rekarne härads Allmänning utsågs landtbru-
karen H. Persson i Svallinge, hvilken bemyndigades
lyfta och utdela allmänningsmedlen, som tillfalla
hemmanen inom kommunen.

§ 10
Till Sockenombud att närvara vid upprättande af
priskurant å de varor och persedlar, som skola
upptagas i nästkommande års markegångstaxa
utsågs landtbrukaren O. Eriksson i Lundby

§ 11
Till Sockenombud att under nästkommande år
vara närvarande vid sammanträden med de
tingshusbyggnadsskyldige inom Vester och Öster
Rekarne härad utsågs förvaltaren A. Svedin vid
Carl Gustafs Stad, hvilken vid alla sådane samman-
träden eger föra talan å Kommunens tingshus-
byggnads skyldiges vägnar

§ 12.
Till Sockenombud att närvara under näst-
kommande år vid sammanträden med väghåll-
ningsskyldige inom Vester Rekarne väghåll-
ningsdistrikt utsågs landtbrukaren H. Persson;
Skolande han ega föra de väghållnings skyldiges talan
vid sammanträden såväl inför vägstyrelsens ord-
förande, Kronofogden samt Domhafvanden eller
Härads Rätten.

[MARG:eller L S]

§ 13.
I tur att under nästkommande år vara snöfog-
dar upptagas:
1:a Ploglaget, Arrendatorn F. Persson i Faskunge,
2:a Ploglaget, Befallningsman N. Jansson för Hof
3:dje Ploglaget, Stationsinsp J. Ericsson för Tuna
4:de Ploglaget, Arrendatorn J. G. Andersson i Stenby
5:te Ploglaget, Befallningsman P. E. Pettersson för Skölby 1.
6:te Ploglaget, Landtbrukaren O. Eriksson i Lundby
7:de Ploglaget, Kyrkowärden P. G. Andersson i Kohlsta
8:de Ploglaget, Arrendatorn J. A. Lundqvist i Kråktorp

§ 14.
Upplästes utdrag af Pröfningsnämndens för innevaran
de år protokoll rörande Oxelösund- Flen-
Westmanlands jernvägsaktiebolags beskatt-
ning för inkomst af rörelse vid Eskilstuna
Central jernvägs Station och hvarigenom för-
ordnats att en åttondedel af den vid berörda
Station uppkomna vinst skulle inom
Eskilstuna Stad taxeras. Stämman beslöt
att hos Kungl. Kammar Rätten öfverklaga pröf-
ningsnämndens ofvanberörda beslut; och
lemnades i uppdrag åt Kommunalstämmans
ordförande, förvaltaren A. Svedin att upp-
sätta och underteckna besvärsskriften.

§ 15.
För yttrandes afgifvande föredrogs en af Gårds
egaren C. A. Borgström till Kommunal Nämn
den ingifven af frejdebetyg åtföljd ansök-
ning om rätt att få i handelsbod i gården
N:o 50 i Nyfors samhälle försälja svagdricka
i partier om mindre än tio liter. och be-
slöts att instämma i nämndens tillstyrkan
de utlatande.

Som ofvan
/A Svedin/

justeradt den 19 December 1896
/Magnus Brunskog/
/E. A. Lindholm/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 20
December 1896.
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 december 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105221.

Personrelationer