Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 augusti 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 augusti 1895

Anmärkning

Protokoll vid lagligen utlyst
KommunalStämma med Fors
Socken i Sockenstugan den 12 Aug
1895

§ 1.
Restlängden å vid årets 2:a Kommunal-
uppbördstämma obetalda Kommunalutskyl-
der företeddes, granskades och godkändes och
skulle till indrifning öfverlemnas med
undantag af hvad Stämman afkortat.

§ 2.
Från Styrelsen för Kongl Postsparbanken hade kommit
skrifvelse med förfrågan huruvida- Sedan genom ett
år 1885 fattadt beslut Fors kommun iklädt sig
ansvarigheten för det behöriga redovisandet till
Postsparbanken af de spar märken intill
belopp af fem kronor, som kunde blifva såsom
förskott tillstälda en hvar af de inom kommunen
anstälda Skollärare och lärarinnor- kommunen
må finnas villig att ikläda sig fortsatt garanti
af ofvannämnda beskaffenhet rörande denna framställning
föranledd af bestämmelserna i Kongl. Förord-
ningen den 4 Mars 1862 om tioårig preskription;
och beslöt KommunalStämman, efter föredrag-
ning af detta ärende, att Fors Kommun fortfaran-
de ikläder sig ansvarighet i förevarande hän-
seende i likhet med hvad hittills egt rum.

Som ofvan
/A Svedin./

Justeradt
/S. Persson/
/C. A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 18 Aug. 1895
/J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 12 augusti 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105220.

Personrelationer