Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 september 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 september 1887

Anmärkning

Protokoll vid sammanträde inför Kommunal-
Stämmans i Fors Socken ordförande med Kom-
munens vid riksdagsmannaval röstberättigade
medlemmar för utseende af elektorer för
väljande af riksdagsman i riksdagens andra
Kammare, i Sockenstugan den 11 Septem-
ber 1887.

§1.
Sedan Domhafvanden utsatt riksdagsmannaval för den val-
krets som utgöres af Vester och Öster Rekarne härad att
förrättas i tingshuset i Eskilstuna Onsdagen den 21 Septem-
ber kl. 12 på dagen, så hade kommunens vid riksdagsmanna
val röstberättigade medlemmar genom kungörelse, som varit
2:ne
uppläst i församlingens kyrka samt dessutom liksom
andra kummunens kungörelser införd i Eskilstuna Stads
båda tidningar kallats för väljande af elektorer för val
af riksdagsman i riksdagens andra Kammare; då kommu
nen har en folkmängd af 2831 personer Skola sålunda
tre elektorer utses, och beslöts att detta val skall
ske med Slutna sedlar.

Innan upprop af de valberättigade företogs framstäl-
des förfrågan huruvida anmärkningar mot längden
förefunnos, hvilken fråga besvarades med nej.

Sedan röstsedlarne aflemnas, och inga flera röstberätti
gade funnos tillstädes, befanns vid desammas öppnande,
att följande personer erhållit det för en hvar angifna antal
röster, nemligen:

Majoren och Riddaren G. Blix, Carl Gustafs Stad 16 röster
Bokhållaren Carl Sigurd Starck, Tunafors 15 röster
Förman C. G. Hellgren, Tunafors 15 röster
Baron David Hermelin, Åsby 13 röster
P.G. Andersson, Kohlsta 13 röster
S. Persson, Lagersberg 13 röster
och Ingeniören M, Brunskog, Tunafors 2 röster

i anledning hvaraf de 3 förstnämnde äro till elek.
torer för Fors Socken valde. Som ofvan
/A Svedin/

Uppläst och godkändt samma dag
/D Hermelin/
/L. F. Ståhlberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 september 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105213.

Personrelationer