Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 oktober 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 oktober 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid KommunalStäm
ma med Fors Socken i Sockenstugan
den 11 Oktober 1879.

§ 1.
På derom framstäld fråga förklarades Stämman vara lag-
ligen utlyst.

§ 2
Till ledamot i den nämnd, som har att vid sammanträ-
de inför Kronofogden i fögderiet i tingshuset i Eskils-
tuna Fredagen den 17 i denna månad kl. 10 f.m. upp-
rätta priskurant å de varor och persedlar, som skola
upptagas i innevarande års markegångstaxa ut-
sågs fjerdingsmannen A. F. Eriksson i Flacksta.

§ 3.
Till sockneombud att närvara vid det till
Tisdagen den 4 nästkommande November kl. 12
på dagen inför vederbörande jagmästare utlysta sam-
manträde i tingshuset i Eskilstuna med delegarne i Vester Rekarne Härads
allmänning utsågs Kyr-
kovärden P. G. Andersson i Kohlsta, hvilken äfven
bemyndigades lyfta de allmänningsmedel, hvilka kunna till-
falla hemmanen inom Fors Socken.

§ 4.
Kommunens skjutsskyldige medlemmar utsågo Fjerdingsmannen
A. F. Eriksson i Flacksta att såsom sockneombud närvara
vid sammanträde inför Vester Rekarne Härads Rätt i tings-
huset i Eskilstuna Onsdagen den 15 i denna månad kl. 1 eft.m.
för att jemte ombud från öfriga Kommuner inom Härandet
höras af länsmannen Wennerströms förslag till förändrad sam-
mansättning af skjutslagen inom detsamma.

§ 4
Till ombud för rotehållarne inom Kommunen att närvara
vid syn å Vester Rekarne Kompanis trossbod vid Vesterby
i Tumbo Socken Måndagen den 20 i denna månad kl. 10
f.m., då jemväl förekommer frågan om densammas reparation
samt anskaffande af medel härför, utsågs Hemmansegaren
A. G. Andersson i Kohlsta.

§.5
Fjerdingsmannen A.F. Eriksson i Flacksta och arrendatorn
C.G. Pettersson i Gredby utsågos att Onsdagen den
15 dennes kl. 8 f.m. sammanträffa hos ordföranden
att justera detta protokoll.

Som ofvan
/A Svedin./

1879 den 15 Oktober uppläst och godkänt.
/A, F, Ericsson/
/C. G. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 oktober 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 11 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105212.

Personrelationer