Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 oktober 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 oktober 1876

Anmärkning

Protokoll hållet vid lagligen utlyst Kom-
munalstämma med Fors Socken i Socken-
stugan den 11 Oktober 1876.

{§ 1 }
I skrifvelse af den 24 sistlidne September hade Herr Kronofogden
C.O Wenström anhållit om utseende af sockenfullmäktig till sam-
manträde i Rekarne Härads Tingshus Lördagen den 14 i denna
månad kl. 10 f.m. för att öfverlägga och besluta om:

1:o granskning af räkenskaperna för Tingshus-, bro- och lazaretts-
vägbyggnadsmedlen;
2:o om erforderlig lokal med Kassahvalf i tingshuset för sparbanken.
3:o om nödiga reparationer å tingshusbyggnaderna, allmänna broar
och Öster Rekarne Kompanis trossbod, samt
4:o om sättet för anskaffande af medel härtill; för liqviderandet
af balans i tingshuskassan m. fl. andra frågor; - och blef
af dertill röstberättigade medlemmar såsom ombud utsedd
Godsegaren C. Bergstedt.

{§ 2.}
Enkorna C. Norstedt, C. Sundberg, M. C. Lundgren, C. Wester-
lund och J. M. Löfgren från Carl Gustafs Stads Gevärsfak-
tori, hade uti ingifven skrift anhållit, att Kommunal Nämn-
dens beslut af den 23 sistlidne Augusti, hvarigenom sökt
understöd blifvit dem förvägradt, måtte på sätt 46§ i
Kungl. Förordningen om fattigvården föreskrifver, understäl-
las Fattigvårdssamhällets pröfning, och stannade Kommu-
nal stämman i det beslut,

hvad angår Enkan Norstedt, hvilken tillkommit såsom
fattighjon efter år 1870; att, då hennes behof af understöd
vore styrkt, Kommunal Nämnden skulle vara skyldig
att vid förnyad anmälan och efter sig företeende om-
ständigheter tilldela henne erforderligt underhåll; samt
hvad angår öfriga klagande, hvilka redan före år 1870 nju-
tit understöd från Gevärsfaktoriet, blef med vidhållande
af stämmans föregående beslut rörande dessa under-
hållshjon, Kommunal Nämndens förfarande af stämman gil-
ladt.

{§ 3}
Af Herr Hofpredikanten J. A. Ullgren väcktes motion derom,
att Fors Kommun skulle till Kongl. Maj:t ingå med en under-
dånig hemställan, att ett visst årligt belopp måtte erhållas från
Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori såsom bidrag till bestridande
af Kommunens gemensamma utgifter.

{§ 4.}
Att Lördagen den 14 dennes kl 9 f.m. sammanträffa med
Ordföranden å Gevärsfaktoriets Kontor för att justera detta
protokoll utsågos Herr Kaptenen och Riddaren G. Blix och
Materialförvaltaren G. A. Svedin.

/C. Bergstedt/

Justeradt och gokännt
/Gust. Blix./
/A. Svedin./

Uppläst i Fors kyrka den 15 Okt. 1876 af
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 oktober 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105211.

Personrelationer