Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 juli 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 juli 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
stämma med Fors Socken i Socken-
stugan den 11 Juli 1877.

{§1.}
På af Ordföranden framstäld fråga förklarades
stämman vara lagligen utlyst.

{§2.}
Till ledamot i Wester Rekarne Härads Rätt efter
aflidne Anders Andersson i Faskunge valdes en-
hälligt P.G. Haglund i Lundby.

{§3.}
Upplästes Kongl. Kammar Collegii utslag af den 11
sistlidne Maj angående omläggning af en del af allmän-
na vägen förbi jernvägens verkstäder å Gredby hem-
mansegor i Fors Socken och beslöt stämman uppdraga åt
Herr Fabrikören C. O. Öberg att anskaffa planritning
såväl öfver den nu beslutade vägomläggning som ock för
vägens dragande i en något så när rät linie, hvarefter
denna planritning skulle bifogas besvärsskriften, hvilken
skulle af stämmans ordförande underskrifvas och till Kongl.
Civil Departementets expedition ingifvas. Kostnaden för plan-
ritningen skall af Kommunens medel gäldas.

Samma dag uppläst och godkändt.

/P, G, Anderson/
/C, O, Öberg/
/A Svedin./

Uppläst i Fors kyrka d. 15 Juli 1877 af
/Gustaf Björkman;/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 11 juli 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105206.

Personrelationer