Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 10 november 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 10 november 1897

Anmärkning

Protokoll, fördt å Kommunalstämma
med Fors Socken i Sockenstugan den
10 November 1897.

§ 1.
Sedan, uppå derom framstäld förfrågan, Stämman för-
klarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar
Befallningsmannen C. J. Fahlborg i Hagby och
Landtbrukaren O. Eriksson i Lundby att
Lördagen den 13 dennes justera detta protokoll.

§ 2.
Till Sockenombud vid blifvande mantalskrifning
med Kommunen för nästkommande år beslöt
Stämman , lika som föregående år, utse fyra med-
lemmar, hvardera, representerade sitt distrikt;
och utsågos härtill:

Godsegaren S. Persson å Lagersberg,
Landtbrukaren A. F. Eriksson i Flacksta,
Slagtaren G. larsson i Johannesberg och
Godsegaren C. E. Pettersson i Lorentsberg samt
till suppleanter:
Inspektoren P, H. Dahlbom vid Rosenberg,
Landtbrukaren O, Eriksson i Lundby,
Gårdsegaren C. A. Borgström i Nyfors och
Gårdsegaren C. A. Lundquist i Kinaborg.

§ 3
Upprättad förteckning öfver sådana personer
inom Kommunen, hvilka för sjukdom, fattig-
dom eller andra orsaker böra för nästkom-
mande år befrias från personella utskylders ut-
görande, företeddes, granskades och godkändes.

§ 4.
Upplästes utdrag af Pröfningsnämndens för
innevarande år protokoll, rörande Oxelösund-
Flen- Westmanlands jernvägs Aktie Bolagsbe-
skattning för inkomst af rörelse vid Eskilstuna
Cl jernvägs Station, och hvarigenom förordnats
att en åttondedel af den vid berörda jernvägsSta-
tion uppkomna minst 77823 Kronor skulle
inom Eskilstuna Stad taxeras med 9728 Kro-
nor. Stämman beslöt att hos Kongl. Kammar-
Rätten öfverklaga Pröfningsnämndens ofvan
berörda beslut under yrkande att hela den
sålunda uppkomna vinsten skulle inom
Fors Socken taxeras; och lemnades i upp-
drag åt Kommunalstämmans ordförande,
Förvaltaren A. Svedin att uppsätta och
underteckna besvärsskriften

§ 5.
Företogs jemlikt § 4 i Lagen angående
anskaffande af hästar och fordon för
krigsmagtens ställande på krigsfot den 24
Maj 1895, enligt dess lydelse genom lagen den
21 maj 1897, jemförd med 2 § i Kongl. förord-
ningen angående verkställningheten af sagde
lag den 18 Juni 1897 val, för en tid af fem
år från och med 1898 års ingång, af särskild
nämnd af fem personer, hvilken, efter det
Konungen förordnat om krigmagtens stäl-
lande på krigsfot, inom Kommunen uttager
det antal hästar och fordon, som skola
af Kommunen tillhanda hållande; och utsågos
till ledamöter i sagda nämnd.

Gårdsegaren C. Borgström i Nyfors
Landtbrukaren Håkan Persson i Svallinge
Befallningsmannen C. J. Fahlborg i Hagby,
Inspektoren P. H. Dahlbom vid Rosenberg och
Landtbrukaren O. Eriksson i Lundby.

Vid företaget val af ordförande inom nämn-
den utsågs härtill förenämnde Herr C. A.
Borgström.

§ 6.
Företogs jemlikt 5 § i lagen angående an-
skaffande af hästar och fordon för krigs-
magtens ställande på krigsfot den 24 Maj
1895 jemförd med 4 § i Kongl. förordningen den 18 Juni
1897 har för en vid af fem år från och med år 1898.
af en ledamot i den mönstringskommission,
som för hvarje hästutskrifningsområde skall
pröfva de uttagna hästarnes duglighet, och ut-
sågs härtill Landtbrukaren H. Persson
i Svallinge.

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt den 13 November 1897.
/Carl Fahlborg/
/O. Eriksson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 14 Nov. 1897.
/A. Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 10 november 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105196.

Personrelationer