Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 10 december 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 10 december 1906

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordi-
narie kommunalstämma
med Fors socken i socken-
stugan den 10 December 1906.

{§1.}
Till justeringsmän för dagens protokoll utså-
gos Herrar C. A. Kåberg och J. M. Åkerlund.

{§2}
Till revisorer för granskning af kommunal-
nämndens räkenskaper och förvaltning in-
varande år valdes:

Fabriksförvaltaren R. Lingmark och
Faktoriarbetaren J. F. Karlsson i Nyfors N:o 10,
samt till suppleant:
Kopparslagaren C. O. Svensson i Nyfors n:o 26.

{§3.}
Föredrogs fabriksidkaren Arvid Nilssons be-
svär öfver Kungl. Kammarrättens i protokollet
för den 29 sistlidne September omnämnda utslag,
rörande Nilssons mantalsskrifning i Fors
socken för innevarande år; och godkän-
de stämman uppsatt förslag till förklaring,
i hvilket, på enahanda grunder som hos
Länstyrelsen och Kammarrätten anförts,
hans besvär bestredos. Att underskrifva för-
klaringen utsågs underdertecknad, stämmans
ordförande.

{§4.}
Hos Länstyrelsen hade Oxelösunds-Flens-West-
manlands järnvägsaktiebolag anhållit om till-
stånd för fru Hilda Westman att i bolagets
väntsalar vid Eskilstuna centraljärnvägsstation
utskänska vin och maltdrycker, hvilken ansö-
kan remitterats till stämman för afgifvande af
yttrande öfver densamma.

Efter ärendets föredragning yrkades:

{dels} att stämman måtte förorda afslag å
ansökningen ifråga, enär utskänkningen an-
sågs från nykterhetssynpunkt skadlig; dock
medgafs, att densamma nu skötes på så-
dant sätt, att oordningar därigenom icke
kunnat påvisas;

{dels} att stämman måtte tillstyrka bifall
till ansökningen, enär resande, särskildt på
de genomgående tågen, eljest icke vore i
tillfälle att erhålla ett glas öl eller vin,
och serveringen till andra än resande, på
grund af nu tillämpade systemet med per-
rongbiljetter, vore så godt som upphörd;

{dels ock} att vid tillstyrkande af bifall
till ansökningen det villkoret skulle
fogas, att utskänkningen endast finge
äga rum i andra klassens väntsal
till personer försedda med tågbiljett, för
att därigenom hindra andra än resande
att begagna sig af utskänkningen.

Vid framställd proposition å dessa för-
slag, hvarvid yrkandet om afslagshemställan
ansågs med öfervägande ja besvaradt, be-
gärdes votering; till kontraproposition antogs
det tredje här ofvan upptagna yr-
kandet, om bifallshemställan med villkor.

Efter företagen votering befanns, att för
kontrapropositionen afgifvits 15532 röster
af nio röstande mot 1697 röster, af sexton
röstande, för afslagshemställan, hvadan
stämman alltså tillstyrkt bifall till järn-
vägsbolagets ansökan med den inskränk-
ning, att utskänkning endast får äga rum
i andra klassens väntsal till perso-
ner försedda med tågbiljett.

{§5}
Vid stämman väcktes tal om huru bor-
de förfaras för erhållande af rösträtt i
det nya stadssamhället; då ärendet icke
var pålyst kunde något däråt icke åtgöras,
men uttalades den förhoppning att kommu-
nalnämnden måtte vidtaga de åtgärder, som
kunde finnas lämpliga.

{§6}
Företeddes och godkändes upprättad fyrk-
talslängd, grundad på 1906 års taxering, hvar-
efter längden försågs med påskrift härom.

Som ofvan

/C. Hyltén Cavallius./

Justeradt:
/Alf Kåberg/
/John M, Åkerlund./

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 16 December 1906 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 10 december 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105194.

Personrelationer