Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 1 juni 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 1 juni 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunalstämma
med Fors Socken den 1 Juni 1865.

{§.1.}
I anledning af väckt fråga om anläggandet
af en jernväg emellan Oxelösund och Quick-
sund, derför plan och kostnadsförslag blifvit
af Herr Kapten G Nerman upgjorda, hade
församlingens innevånare blifvit kallade
att denna dag överlägga och besluta om
och i hvad mon församlingen ville deltaga
i kostnaden för denna jernvägsanläggning;
och sedan såväl motion, utgående på en
teckning af 330 aktier, blifvit upläst,
som ärendet blifvit diskuteradt, beslöts,
genom votering med 3218 fyrkar mot
1020 fyrkar, att församlingen ej skulle
teckna aktier uti frågavarande jernvägs-
bolag.
[fyrk:norm för taxering o. rösträtt på landsbygden 1862 - 1909]
[(motsvarande nuvarande skattekrona)]

{§.2.}
Komiterade, som haft i updrag att uprätta
förslag och uträkningar å Presterskapets
aflöning för Fors Socken, anhöllo genom
Herr L. F. Ståhlberg att få sig från
Kommunalkassan ersatte 30 Rd Rmt,
hvilka Komiterade måst utgifva till
ett af dem dervid begagnadt biträde,
enligt nu företedd räkning; och sedan
stämman, på framställning, förklarat sig medgifva
att detta arende finge å stämma upta-
gas, beslöts att den ifrågavarande räk-
ningen skulle från Kommunalkassan betalas.

{§.3.}
På derom framställd begäran, anslogs från
Kommunalkassan 15 Rd Rmt till hjelp åt Stat-
drängen vid Flackersta Erik Petterssons son
Johan, för undergående af brunnskur vid
Sätra, som honom ordinerats för svår benröta.

{§.4.}
Den från Allmänningskassan utfallne utdelningen
229 Rd Rmt, skulle på de oförmedlade
mantalen utdelas.

/C;Bergstedt./

Samma dag uppläst och Justeradt

/J: A: Gyllenspetz/
/Carl, A, Carlson/
/D.Hermelin/

Uppläst i Eskilstuna K:ka d 5 Junii 1865 af
/[Y] J,Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 1 juni 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105186.

Personrelationer