Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 1 augusti 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 1 augusti 1888

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst Kommu-
nalStämma med Fors Socken i Sockenstu-
gan den 1 Augusti 1888.

§1.
Konungens Befallningshafvande hade infordrat Kommunal-
Stämmans yttrande rörande öfverflyttning från Fors
Socken till Eskilstuna Stad af ett å en, handlingarne i
ämnet bifogad karta upptaget område, betecknadt
med litt. a samt beläget mellan Gevärsfaktoriet, vägen
till gamla hamnen samt Tullgatan; och beslöt Stämman
såsom yttrande häröfver godkänna ett förslag till skrifvel-
se i ämnet, hvilket förslag upplästes och underskrefs.

§2.
Af de väghållningsskyldige inom kommunen utsågs
Nämndemannen Erik Gustaf Larsson i Flacksta såsom
Sockneombud för utseende af ledamöter i den Styrelse, som
skall på vederbörlig ort göra anmälan om Statsbidrag och
för öfrigt taga befattning med och såsom befullmägtigadt
ombud för häradet besluta i alla frågor, som röra verkstäl-
landet af den beslutade vägomläggningen mellan Stora
Sundby och Eskilstuna samt mellan Hyndevad och
Skogstorp.

§3.
Herrar S. Persson å Lagersberg och C.O. Jonsson i
Fridhem utsågos att Lördagen den 4 dennes kl. 10 f.m.
justera detta protokoll i Sockenstugan.

Som ofvan
/A. Svedin./

Den 4 Augusti justeradt och godkändt

/C,O, Jönsson/
/S. Persson/

Uppläst i Fors kyrka söndagen d. 12 Aug 1888
af
/A. Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 1 augusti 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105184.

Personrelationer